Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Genealogie - Geesteranus

Versie Februari 2017

1 Hendrik Geesteranus.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Everhardus Henrici Geesteranus, geboren op woensdag 28 april 1546 in Geesteren. Volgt 1.1.
2 Hendrik Hendrikzn. (Hendrik) Geesteranus, geboren na 1554. Volgt 1.2.
3 Jodocus Hendrikszn. Geesteranus, geboren na 1555. Volgt 1.3.
1.1 Everhardus Henrici Geesteranus is geboren op woensdag 28 april 1546 in Geesteren, zoon van Hendrik Geesteranus (zie 1).
Notitie bij de geboorte van Everhardus: (geboren op de Huijgenburch. Geesteren lag in de Heerlijkheid Borculo en in het Graafschap Zutphen)
Everhardus is overleden op dinsdag 23 mei 1595 in Alkmaar, 49 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 26 mei 1595.
Functies:
10-1580     Predikant te Rijnsburg bij Leiden    
vanaf 10-1580     Predikant te Alkmaar    
vanaf 13-02-1582     Lid van de Raad in het Hof van Appel te Alkmaar    
Opleidingen:
vanaf 14-04-1568     Universiteit te Heidelberg (Er staat vermeld dat hij uit Brunckhorst kwam. Dit verwijst waarschijnlijk naar de huidige gemeente Bronkhorst in de Achterhoek.)   [bron: Die Matrikel der Universität Heidelberg (2. Teil): Von 1554 - 1662]
vanaf 18-04-1578     Theologie aan het Staten College te Leiden (Hij schreef zich in als Westphalus en als Minister Verbi)    
Getuige bij:
20-01-1583     doop Anna Geesteranus (geb. 1583) [zie 1.2.2]     [oom vaderszijde]    
Everhardus trouwde, 35 jaar oud, op zondag 12 november 1581 in Alkmaar met Margaretha van Foreest, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 28 oktober 1581 in Alkmaar in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Everhardus en Margaretha: (aangetekend op 28 oktober 1581)
Margaretha is geboren op zaterdag 3 augustus 1560 in Den Haag, dochter van Nanning van Foreest en Christina Queeckel. Zij is gedoopt op zaterdag 17 augustus 1560 in Haarlem. Margaretha is overleden op maandag 14 september 1637 in Alkmaar, 77 jaar oud.
Kinderen van Everhardus en Margaretha:
1 Christina Geesteranus [1.1.1], geboren op donderdag 4 oktober 1582 in Alkmaar. Bij de doop van Christina was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar. Christina is overleden op maandag 12 mei 1636 in Alkmaar, 53 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 16 mei 1636 in Alkmaar.
Notitie bij Christina: Christina werd lidmaat in 1599.
2 Henricus Geesteranus [1.1.2], geboren op zaterdag 31 maart 1584 in Alkmaar. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Jodocus Hendrikszn. Geesteranus (na 1555-1630) [zie 1.3] [oom vaderszijde]. Henricus is overleden op zondag 12 mei 1652 in Alkmaar, 68 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16 mei 1652.
3 Johannes Evertszn (Jan) Geesteranus, geboren op zaterdag 8 november 1586 in Alkmaar. Volgt 1.1.3.
4 Nanning Geesteranus, gedoopt op woensdag 2 november 1588 in Alkmaar. Volgt 1.1.4.
5 Anna Geesteranus, geboren op maandag 1 oktober 1590 in Alkmaar. Volgt 1.1.5.
6 Petrus (Pieter) Geesteranus, geboren op donderdag 14 oktober 1593 in Alkmaar. Volgt 1.1.6.
7 Everardus Geesteranus [1.1.7], geboren op maandag 5 februari 1596 in Alkmaar. Everardus is overleden op zondag 18 augustus 1596 in Alkmaar, 6 maanden oud.
1.1.3 Johannes Evertszn (Jan) Geesteranus is geboren op zaterdag 8 november 1586 in Alkmaar, zoon van Everhardus Henrici Geesteranus (zie 1.1) en Margaretha van Foreest. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Niet openbaar en Jacob van Foreest (1534-1586) [oudoom moederszijde]. Jan is overleden op dinsdag 4 oktober 1622 in Norden, Oost Friesland, 35 jaar oud (oorzaak: De pest.).
Notitie bij overlijden van Jan: In die tijd woedde in Oost-Friesland de pest. Samen met Dirk Rafaëlsz Camphuysen zette Johannes zich in voor allen, die met de pest waren besmet. Uiteindelijk overleed Johannes, met zovelen, tengevolge van de pest. Zijn vrouw Anna zou hem na een maand in het noodlot volgen.
Notitie bij Jan: Bron NNBW, Deel 3. kol. 443:

GEESTERANUS (Johannes Evertsz), 8 Nov. 1586 te Alkmaar geboren, overl. 4 Oct. 1622.
Zijn vader was de alkmaarsche predikant Evert Hendriksz G. (overl. 1595), die in 1579 gehuwd was met Margaretha van Foreest (overl. 1612). Andere kinderen uit dit huwelijk waren Nanning of Nannius (kol. 446), Petrus (1) (kol. 447) en Christina.

Hij werd in 1609 pred. te Vreeland, na op kosten zijner geboortestad in de theologie gestudeerd te hebben. Daar kwamen reeds Remonstranten uit Amsterdam onder zijn gehoor, toen aldaar hun het bijeenkomen verboden was. In 1617 trekt hij als pred. naar Alkmaar in de vacature Venator, waar in de jaren tusschen 1614 en 1619 de Remonstranten de overhand hadden. Hij helde echter meer tot het socinianisme over en bleef dan ook altijd buiten de broederschap der Rem. staan; hij stond het weerlooze christendom voor en de vrije profetie der Unitariers. Deze laatsten boden hem zelfs in 1622 het rectorschap van de school te Rakow aan, waarvoor hij echter bedankte, als reden ongelijkheid van begrippen opgevende.

Reeds 25 Mei 1618 besloot de classis pogingen te doen om attestatiën te bekomen van de gruwelijke leer, welke men verstond, dat hij in de parochiekerk verkondigde en bij de particuliere synode van Noord-Holland, 9 Oct. e.v. 1618 te Enkhuizen bijeen, waren eveneens bezwaren tegen zijn leer ingekomen: dat de overheid het zwaard niet mocht voeren, dat de mensch van nature goed en God niet alomtegenwoordig was, en dat de mensch op aarde volmaakt kon worden (Acta der prov. en part. synoden, uitgeg. door Reitsma en van Veen, II, 17). In 1619, tegelijk met de generale synode, was er te Alkmaar een classicale vergadering in de sacristie der Groote kerk bijeen; 11 en 12 Mrt. worden de broeders Joh. en Pieter G. ter verantwoording geroepen ten overstaan van politieke gedeputeerden. Terwijl deze zaak hangende was, ontstaan er onder het remonstrantsche volk eenige relletjes, men dringt de kerkekamer binnen, een en ander wordt vernield en de vergadering op de vlucht gedreven. Dit alles maakte het geval voor de broeders te erger, hoewel zij hun onschuld aan het opstootje konden aantoonen. Over sommige geloofspunten ondervraagd (de verlangde hulp van twee ouderlingen werd geweigerd), erkent Geesteranus Christus als Gods zoon, maar niet van eeuwigheid, hiermede ook de Drie-eenheid loochenende. De H. Geest is eeuwig, maar geen goddelijk persoon. Op het punt der weerloosheid erkende hij het met de Doopsgezinden eens te zijn. In 1614 of 15 had hij hierover reeds een twistgesprek met Conr. Vorstius in het bijzijn van andere predikanten gehad.

Zijn vonnis was weldra geveld. 16 Mrt. dient hij, maar te vergeefs, nog een schriftelijk vertoog in. 19 Mrt. wordt hij ontzet uit den dienst, evenals ook zijn broeder. Zijn confessie wordt opgezonden naar Dordrecht maar daar in de 138e zitting der synode als verfoeilijk socinianisme veroordeeld. Breeder heeft hij zelf alles verklaard in zijn Examen ... tot Alcmaer gehouden in de sacristye van de Groote Kerk ... 11e en 12e Martij, door hem zelf eerst uitgegeven, en later nogmaals in 40. herdrukt in 1665 achter: Predicatie over ’t ontzet van Alckmaer door J. Geisteranum.

Hij verklaarde echter zich niet aan die uitspraak te kunnen onderwerpen, maar voor de vroedschap geroepen, beloofde hij zich van het prediken in de beide kerken, maar niet op andere plaatsen te zullen onthouden. De Staten van Holland bekrachtigden den 19en het besluit, bevalen hem zich naar ’s Gravenzande te begeven en zich daar ‘in stilheit op te houden’. Op weg daarheen veranderen ze van plan, uit vrees naar Engeland ontvoerd te worden, waar erger stond te wachten. Pieter trekt rechtstreeks naar Norden, Joh. blijft echter in het vaderland rondzwerven en stelt intusschen weer een vertoog aan de Heeren Staten op. Korten tijd vertoefde hij te Warmond, waar hij zeer bevriend raakte met de van der Kodde’s. Als eenvoudig wever, zijn werkplaats op een zolder, verdiende hij voor zijn vrouw, Anna Gerrits, en hun eenig zoontje den kost. Hij voelde zich met de Collegianten verwant en was de eerste die door onderdompeling den doop onderging, een gebruik dat door zijn voorgaan en invloed in den kring der v.d. Kodde’s ingang vond. Weldra is echter zijn rust uit; hij is nu eens te Amsterdam, daar voortdurend opgejaagd, dan weer in zijn oude gemeente Alkmaar, waar hij, daartoe aangezocht van zijn vrienden, weigert te preeken, wèl wil ‘profeteeren’, of te Haarlem, waar hij in den nacht op zijn reiswagen ternauwernood aan de vervolgers ontkomt. In datzelfde jaar is hij ook te Leeuwarden, om zijn vrouw af te wachten, waar hij eveneens de profetie schijnt in zwang gebracht te hebben en te Delfzijl, vanwaar hij 29 Juni zijn bekenden brief aan Jan Jacobsz. van der Kodde richtte (van Slee, Rijnsb. Collegianten, Bijlage I), die zulk een levendig beeld geeft van het lijden en de ellende der vervolgde Remonstranten en waarin wij hem in vertrouwelijke betrekking zien met vele rijnsburgsche Collegianten. Dan trekt hij naar Norden, om daar door handenarbeid in zijn onderhoud te voorzien. Hij vond er zijn broeder P. en Camphuysen. Dezen laatsten kende hij reeds van vroeger. In een brief van Joh. G. aan zijn schoonmoeder, Krijntje Jans te Noordwijk (van 30 Juni 1620), tijdens zijn omzwerving maakte hij melding van Camphuysen als van iemand aan wiens oordeel hij veel hechtte. Thans, beiden in ballingschap, wordt de vriendschap inniger: als David en Jonathan gingen ze om. In zijn Theologische werken (uitg. 1699, 645) noemt Camph. hem, ‘een Phenix van geleertheydt ende godtvruchtigheydt’. Beiden stonden zij het profeteeren voor en stichtten elkander op de wijze der Collegianten. Als in 1622 de pest uitbreekt, kent hun opoffering geen grenzen. 4 Oct. van dat jaar viel G. zelf als slachtoffer van zijn toewijding. Over zijn laatste uren schreef Pieter G. aan hun moeder: ‘Ik en Camphuysen bij zijn bed staande riep hij: altijd vermaane dewijl dat de Heere naakt’, en: ‘L. moeder, gij hebt een soon en wij een broeder den Heere opgeofferd, die niet veragt is geweest, anders als van sulke, die hem niet gekent hebben, maar die van degeenen, die hem te regt gekend hebben, nooit ten vollen heeft kunnen geprezen worden’ (Rademaker, Did. Camphuysen, 101). 16 Oct. werd hij, ver van zijn vaderland, begraven. Camph. schreef voor de weduwe een troostlied Vreugde en Rouw (Stichtelijke Rymen, Amst. 1680, 98). Zij zelf, die haar kruis zoo moedig gedragen had, gelijk Camph. eenmaal van haar getuigde, stierf eenigen tijd later, bij de bevalling van een meisje, 2 Nov. 1622, spoedig gevolgd door haar zoontje Evert, en haar zuster M. Gerrits.

In druk verscheen van Geesteranus: Consensus Pauli et Jacobi sive de justificatione ex fide et operibus, brevis tractatio in duas partes divisa Ao. 1620, en Beginsel-boek van de eere Gods, stichtinge en saligheyt ... mitsg. een kort vertoog van de vreemdelingschap der geloovigen op aarde ... Gedr. 1682. Zijn: Waerschouwinghe voor de verdruckte Gemeynte over ’t stellen van een confessie, Begrepen in ... eenighe Brieven aen een particulier (tweemaal in 1620 gedr.), waarschijnlijk anoniem uitgegeven, is lang aan Camphuysen toegeschreven. Ook zijn Idolelenchus, door Camph. op rijm vertaald als Teghen ’t Gheestigh Dom der schilderkonst ofte anders Idolelenchus, waarbij hij een gedicht ‘Aan J.G. over zijn Idolelenchus of Beelden-straf’ maakte, werd aan Camph. toegeschreven. Het verscheen achter diens Theologische Wercken en in sommige uitgaven zijner Stichtelijke Rymen. In dezen laatsten bundel komen meerdere liederen van Geesteranus voor: Maylied (ed. 1727, 644), Zang-dicht (706), Gebed tot Jesus Christus (711), en Gelykenis van Gods woord met het Mostartzaad (712).

De Catalogus der handschriften op de bibliotheek der Remonstr.-Gereform. gemeente te Rotterdam (Amst. 1869) noemt nog: no. 421 Consideratien op de 7 eerste veersen van Rom. XIII, 110 blz.; een brief van 4 Nov. 1616 uit Vreeland aan Rem Egb. Bisschop (no. 1175), den bovengen. van 29 Jun. 1620 (no. 1176) en no. 672, afschriften van 5 brieven van 30 Apr. 1620 tot 23 Oct. 1621, uit Norden, aan zijn bloedverwanten in Holland.

Behalve de mededeelingen van den alkmaarschen archivaris, den Heer C.W. Bruinvis, is hiervoor gebruikt: G. Brandt, Historie der Reformatie, III (Rott. 1704) 357 e.v.; Historie der Rijnsburgsche Vergadering (Rott. 1775) 41 e.v.; Glasius, Godgeleerd Nederland, i.v.; H.C. Rogge, Bibliotheek der Remonstrantsche Geschriften (Amst. 1863), 156; Bruinvis, Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar (Alkm. 1894) 3, 5, 10, 12, J.C. van Slee, De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895) pass.; L.A. Rademaker, Didericus Camphuysen (ac. proefschrift, Utr. 1898) pass.

Ruys
Functies:
van ±1609 tot 1617     Proponent te Vreeland aan de Vecht   [bron: Wagenaar X blz. 383]
van 1617 tot 1619     Proponent in Alkmaar (Ontzet uit zijn ambt in 1619 en trok naar Norden, Ost-Friesland, na diverse omzwervingen.)    
Opleiding:
van 31-10-1602 tot 1605     Staten College te Leiden (Ingeschreven als Joannes Forestius Alcmarensis. Hij verdedigde zijn thesis in 1604 en 1605.)    
Jan trouwde met Anna Gerritsdr. van der Mij. Anna is geboren omstreeks 1587 in Noordwijk. Anna is overleden op woensdag 2 november 1622 in Norden, Oost Friesland, ongeveer 35 jaar oud (oorzaak: De pest.).
Notitie bij overlijden van Anna: Begraven tegelijk met haar zoon Evert, die 10 uur later overleed, en met haar kraamkindje in haar armen.
Kinderen van Jan en Anna:
1 N.N. [1.1.3.1], geboren in Norden, Oost Friesland. N.N. is overleden op woensdag 2 november 1622 in Norden, Oost Friesland.
2 Evert Geesteranus [1.1.3.2], geboren omstreeks 1616. Evert is overleden op zondag 6 februari 1622, ongeveer 6 jaar oud.
3 Aagje Jansdr. Geesteranus, geboren op zaterdag 2 februari 1619 in Alkmaar. Volgt 1.1.3.3.
4 Grietje Jansdr. Geesteranus, geboren op zaterdag 20 maart 1621 in Norden, Oost Friesland. Volgt 1.1.3.4.
1.1.3.3 Aagje Jansdr. Geesteranus is geboren op zaterdag 2 februari 1619 in Alkmaar, dochter van Johannes Evertszn (Jan) Geesteranus (zie 1.1.3) en Anna Gerritsdr. van der Mij. Aagje is overleden op donderdag 9 maart 1690 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 16 maart 1690 in Noordwijk. Aagje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 19 mei 1641 in Noordwijk met Vechter Tymonsz. van Overzijl, 25 jaar oud. Vechter is geboren op zaterdag 14 november 1615 in in het Lage Land Achter Warmond. Vechter is overleden op donderdag 16 januari 1670 in Noordwijk, 54 jaar oud.
Beroep:
    Bakker te Noordwijk    
Kinderen van Aagje en Vechter:
1 Anna Vechtersdr. van Overzijl, geboren op vrijdag 25 april 1642 in Noordwijk. Volgt 1.1.3.3.1.
2 Fijtje Vechtersdr. van Overzijl [1.1.3.3.2], geboren op dinsdag 15 september 1643 in Noordwijk. Fijtje is overleden op zondag 1 november 1648 in Noordwijk, 5 jaar oud.
3 Christina Vechtersdr. van Overzijl [1.1.3.3.3], geboren op donderdag 15 juni 1645 in Noordwijk. Christina is overleden op zaterdag 1 oktober 1678 in Amsterdam, 33 jaar oud.
4 Neeltje Vechtersdr. van Overzijl [1.1.3.3.4], geboren op zondag 24 november 1647 in Noordwijk. Neeltje is overleden op zondag 17 mei 1648 in Noordwijk, 5 maanden oud.
5 Fijtje Vechtersdr. van Overzijl [1.1.3.3.5], geboren op maandag 3 mei 1649 in Noordwijk. Fijtje is overleden op zondag 6 juni 1649 in Noordwijk, 1 maand oud.
6 Fijtje Vechtersdr. van Overzijl, geboren op dinsdag 18 april 1651 in Noordwijk. Volgt 1.1.3.3.6.
7 Neeltje Vechtersdr. van Overzijl [1.1.3.3.7], geboren op maandag 2 november 1654 in Noordwijk. Neeltje is overleden op vrijdag 25 december 1654 in Noordwijk, 1 maand oud.
1.1.3.3.1 Anna Vechtersdr. van Overzijl is geboren op vrijdag 25 april 1642 in Noordwijk, dochter van Vechter Tymonsz. van Overzijl en Aagje Jansdr. Geesteranus (zie 1.1.3.3). Anna is overleden op vrijdag 18 oktober 1669 in Leiden, 27 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22 oktober 1669 in Leiden.
Notitie bij overlijden van Anna: (in de Hooglandse Kerk)
Anna trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13 maart 1667 met Hendrik Hogervorst.
Notitie bij Hendrik: Dit huwelijk bleef kinderloos.
Adres:
    Leiden    
1.1.3.3.6 Fijtje Vechtersdr. van Overzijl is geboren op dinsdag 18 april 1651 in Noordwijk, dochter van Vechter Tymonsz. van Overzijl en Aagje Jansdr. Geesteranus (zie 1.1.3.3). Fijtje is overleden op donderdag 20 januari 1707, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fijtje: (zij werd dood in haar bed gevonden)
Fijtje trouwde, 22 jaar oud, op maandag 6 november 1673 in Rotterdam met Pieter de Haen, 31 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 22 juni 1642 in Amsterdam.
Adres:
    Amsterdam    
Kinderen van Fijtje en Pieter:
1 N.N. [1.1.3.3.6.1], geboren op maandag 2 december 1675. N.N. is overleden op donderdag 5 december 1675, 3 dagen oud.
2 Sophia de Haen [1.1.3.3.6.2], geboren op maandag 28 december 1676. Sophia is overleden op woensdag 18 december 1680, 3 jaar oud.
3 Pieter de Haen [1.1.3.3.6.3], geboren op vrijdag 11 november 1678.
4 Christina de Haen [1.1.3.3.6.4], geboren op donderdag 11 januari 1680. Christina is overleden op maandag 23 maart 1682, 2 jaar oud.
5 Sophia de Haen [1.1.3.3.6.5], geboren op maandag 5 mei 1681. Sophia is overleden op zondag 18 april 1683, 1 jaar oud.
6 Johannes de Haen [1.1.3.3.6.6], geboren op donderdag 13 augustus 1682. Johannes is overleden op dinsdag 2 februari 1683, 5 maanden oud.
7 Johannes de Haen, geboren op woensdag 25 augustus 1683. Volgt 1.1.3.3.6.7.
8 Nicolaas de Haen [1.1.3.3.6.8], geboren op vrijdag 3 november 1684.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde.
9 Vechter de Haen [1.1.3.3.6.9], geboren op zondag 17 maart 1686.
Notitie bij Vechter: Vechter is vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde.
10 Reinier de Haen [1.1.3.3.6.10], geboren op woensdag 20 augustus 1687.
Notitie bij Reinier: Reinier is vernoemd naar zijn overgrootvader van vaders zijde.
11 Sophia de Haen [1.1.3.3.6.11], geboren op zaterdag 9 juni 1691. Sophia is overleden op dinsdag 5 februari 1692, 7 maanden oud.
1.1.3.3.6.7 Johannes de Haen is geboren op woensdag 25 augustus 1683, zoon van Pieter de Haen en Fijtje Vechtersdr. van Overzijl (zie 1.1.3.3.6). Johannes begon een relatie met Niet openbaar.
1.1.3.4 Grietje Jansdr. Geesteranus is geboren op zaterdag 20 maart 1621 in Norden, Oost Friesland, dochter van Johannes Evertszn (Jan) Geesteranus (zie 1.1.3) en Anna Gerritsdr. van der Mij.
Notitie bij de geboorte van Grietje: (in oude stijl is dit 30 of 31 maart 1621)
Grietje is overleden op maandag 21 november 1707 in Rotterdam, 86 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 november 1707.
Notitie bij Grietje: Grietje Jansdr. testeerde te Rotterdam op 4 mei 1670.
Grietje trouwde, 46 jaar oud, op zondag 4 maart 1668 in Noordwijk met Thomas Verburg, ongeveer 35 jaar oud. Thomas is geboren omstreeks 1633. Thomas is overleden op dinsdag 8 maart 1707 in Rotterdam, ongeveer 74 jaar oud. Thomas begon eerder een relatie met Niet openbaar.
Notitie bij Thomas: Het huwelijk bleef kinderloos.
Beroep:
    vlaskoper    
1.1.4 Nanning Geesteranus, zoon van Everhardus Henrici Geesteranus (zie 1.1) en Margaretha van Foreest. Hij is gedoopt op woensdag 2 november 1588 in Alkmaar. Bij de doop van Nanning waren de volgende getuigen aanwezig: Aaghje Jansdr. Gorkum en Maritge Jacops. Nanning is overleden op dinsdag 8 maart 1650 in Alkmaar, 61 jaar oud.
Notitie bij Nanning: Bron NNBW Deel 3, kol. 446:

GEESTERANUS (Nannius), broeder waarschijnlijk van Johannes Evertsz. (kol. 444) en Petrus (1) (kol. 447), kwam in 1606 als proponent te Moordrecht en vertrok vandaar naar den Briel in 1617. Reeds het jaar daarop wordt hij ter delftsche synode genoemd als een predikant ‘tegen wien de E. magistraat van den Briel wat hadde te proponeren’, maar zonder dat er toen nog tegen hem is opgetreden. In 1619 echter verschijnt hij voor de synode in Leiden en verklaart tegen Confessie en Catechismus geene zwarigheid te hebben, maar de Canones niet te kunnen onderschrijven. Het bleek toen, dat hij reeds lang zou zijn afgezet, als door zijne ‘seltsame predicatiën’ de goede ingezetenen van den Briel in verbazing brengende, indien hij niet de eenige dienaar ter plaatse geweest ware, zijnde Burchvliet afgezet en Rijckeweert geciteerd te Dordrecht. Thans echter werd ook hij van zijn ambt ontheven, waarbij hij weigerde de akte van stilstand te teekenen, zeggende dat het zwaar viel zijn pond te begraven. Hij verzocht nog, dat uit zijn vonnis zouden geschrapt worden de woorden, dat hij, bij wederkeer, ook in andere leerstukken dan de vijf punten der kerk voldoening zou moeten geven. Want dit laadde ook nog de verdenking van andere ketterijen op hem. Echter werd hem dit verzoek geweigerd. Later heeft hij echter voor Gecommitteerde Raden alsnog de akte van stilstand geteekend. Hij is toen naar Delft gegaan en heeft daar een huis gehuurd, om een winkel te gaan houden, maar dit verbood hem de overheid, ‘dies moest hij sich op een dorp ter nederslaen’. Sinds verliezen wij hem uit het oog.

Zie: Brandt, Ref., III 343, 862 vlg. 914; IV 62 vlg.; Reitsma en v. Veen, Acta, III 309, 343 vlg.

Knappert
Functies:
van 1614 tot 1617     Predikant te Moordrecht    
van 1617 tot 1619     Predikant te Den Briel (In 1619 uit het ambt ontzet.)    
Opleiding:
vanaf 15-01-1609     Staten College te Leiden    
Vermeld:
vanaf 1619     (Nanning trok naar Delft en wilde er een winkel openen, hetgeen hem verboden werd. Hij vestigde zich toen stil op een dorp, maar ging later naar Alkmaar, alwaar hij stierf.)    
Getuige bij:
03-11-1647     doop Nannius Geesteranus (1647-1647) [zie 1.1.4.3.2]     [grootvader vaderszijde]    
27-12-1648     doop Anna Geesteranus (1648-1649) [zie 1.1.4.3.3]     [grootvader vaderszijde]   [bron: www.digitalestamboom.nl]
Nanning trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1614 in Limmen bij Castricum met Anna Pietersdr., 30 of 31 jaar oud. Anna is geboren op zondag 11 september 1583. Anna is overleden op maandag 19 juni 1623, 39 jaar oud.
Kinderen van Nanning en Anna:
1 Maria Geesteranus [1.1.4.1], geboren op zaterdag 1 augustus 1615 in Moordrecht. Maria is overleden in 1666 in Leiden, 50 of 51 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 16 september 1666 in Alkmaar.
Notitie bij Maria: Notariële acte 26 maart 1617, testeert te Leiden 17 februari 1664.
2 Johannes Geesteranus, geboren op donderdag 20 april 1617 in Den Briel. Volgt 1.1.4.2.
3 Pieter Geesteranus, geboren op woensdag 7 juni 1623 in Alkmaar. Volgt 1.1.4.3.
1.1.4.2 Johannes Geesteranus is geboren op donderdag 20 april 1617 in Den Briel, zoon van Nanning Geesteranus (zie 1.1.4) en Anna Pietersdr.. Johannes is overleden in 1663 in Alkmaar, 45 of 46 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 16 november 1663 in Alkmaar.
Beroep:
van 03-07-1633 tot 1663     Arts in Alkmaar    
Opleiding:
van 20-10-1633 tot 03-07-1637     Staten College te Leiden, Geneeskunde    
Vermeld:
05-03-1651     Notariële acte in Den Haag    
28-01-1652     Testament te Alkmaar    
Johannes trouwde, 34 jaar oud, op zondag 25 juni 1651 in Alkmaar met Geertruyd van Nierop, 27 jaar oud, nadat zij op zondag 11 juni 1651 in ondertrouw zijn gegaan. Geertruyd is geboren op zondag 29 oktober 1623, dochter van Cornelis Janszn. van Nierop. Geertruyd is overleden op maandag 2 februari 1660, 36 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Geertruyd:
1 Anna Geesteranus [1.1.4.2.1], geboren op maandag 25 maart 1652 in Alkmaar. Zij is gedoopt op vrijdag 29 maart 1652 in Alkmaar. Anna is overleden op zaterdag 31 mei 1653 in Alkmaar, 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 3 juni 1653.
2 Cornelia Geesteranus [1.1.4.2.2], geboren op zondag 21 juni 1654 in Alkmaar. Cornelia is overleden in 1655 in Alkmaar, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 3 augustus 1655 in Alkmaar.
3 Nanning Geesteranus, geboren op woensdag 28 januari 1660. Volgt 1.1.4.2.3.
1.1.4.2.3 Nanning Geesteranus is geboren op woensdag 28 januari 1660, zoon van Johannes Geesteranus (zie 1.1.4.2) en Geertruyd van Nierop. Hij is gedoopt op maandag 2 februari 1660. Nanning is overleden op maandag 4 april 1695 in Alkmaar, 35 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 8 april 1695 in Alkmaar.
Functies:
vanaf 22-07-1686     Molenmeester van de Egmondermeer    
van 1689 tot 1694     Schepen te Alkmaar    
Opleidingen:
van 12-06-1675 tot 1676     Staten College te Leiden, Rechten    
vanaf 13-06-1677     Universiteit van Franeker, Juridische faculteit    
Nanning trouwde, 18 jaar oud, op zondag 3 april 1678 in Alkmaar met Jacoba Brasser, 26 jaar oud, nadat zij op zondag 20 maart 1678 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Nanning en Jacoba: Nanning en Jacoba testeerden op 14 maart 1685.
Jacoba is geboren op dinsdag 19 maart 1652, dochter van Jacob Brasser en Geertruyda van Harlaar. Jacoba is overleden in 1708 in Alkmaar, 55 of 56 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23 augustus 1708.
Kinderen van Nanning en Jacoba:
1 Jacoba Geesteranus [1.1.4.2.3.1]. Jacoba is overleden op maandag 13 september 1717.
Testament:
28-07-1709     Te Alkmaar    
2 Geertruyd Geesteranus, gedoopt op woensdag 9 augustus 1679 in Alkmaar. Volgt 1.1.4.2.3.2.
3 Johanna Geesteranus [1.1.4.2.3.3]. Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1681 in Alkmaar. Johanna is overleden in 1682 in Alkmaar, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 24 maart 1682.
4 Jacob Geesteranus [1.1.4.2.3.4]. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1682 in Alkmaar. Jacob is overleden in 1682 in Alkmaar, geen jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 17 november 1682.
5 Johanna Maria Geesteranus, geboren op dinsdag 16 november 1683 in Alkmaar. Volgt 1.1.4.2.3.5.
6 Jacoba Geesteranus [1.1.4.2.3.6]. Zij is gedoopt op zondag 24 juni 1685 in Alkmaar. Jacoba is overleden in 1688 in Alkmaar, 2 of 3 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 22 april 1688.
7 Johannes Geesteranus [1.1.4.2.3.7]. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1692 in Alkmaar. Johannes is overleden in 1692 in Alkmaar, geen jaar oud. Hij is begraven op zondag 9 maart 1692.
1.1.4.2.3.2 Geertruyd Geesteranus, dochter van Nanning Geesteranus (zie 1.1.4.2.3) en Jacoba Brasser. Zij is gedoopt op woensdag 9 augustus 1679 in Alkmaar. Geertruyd is overleden in 1744 in Alkmaar, 64 of 65 jaar oud. Zij is begraven op maandag 19 oktober 1744. Geertruyd trouwde met Johan Janszn Kien. Johan is een zoon van Jan Kien en Susanna van Landschot. Johan is overleden in 1727 in Alkmaar. Hij is begraven op donderdag 8 mei 1727.
Functie:
    Schepen te Alkmaar    
Kind van Geertruyd en Johan:
1 Susanna Jacoba Kien, gedoopt op donderdag 29 juli 1706 in Alkmaar. Volgt 1.1.4.2.3.2.1.
1.1.4.2.3.2.1 Susanna Jacoba Kien, dochter van Johan Janszn Kien en Geertruyd Geesteranus (zie 1.1.4.2.3.2). Zij is gedoopt op donderdag 29 juli 1706 in Alkmaar.
Adres:
vanaf 1724     Langestraat NZ 74, Alkmaar   [bron: Regionaal Archief Alkmaar]
Susanna begon een relatie met Niet openbaar.
Kinderen van Susanna en Niet openbaar:
1 Niet openbaar [1.1.4.2.3.2.1.1].
2 Niet openbaar [1.1.4.2.3.2.1.2].
1.1.4.2.3.5 Johanna Maria Geesteranus is geboren op dinsdag 16 november 1683 in Alkmaar, dochter van Nanning Geesteranus (zie 1.1.4.2.3) en Jacoba Brasser. Zij is gedoopt op donderdag 18 november 1683. Johanna is overleden in 1723, 39 of 40 jaar oud. Zij is begraven op maandag 28 juni 1723. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op zondag 8 januari 1708 in Alkmaar met Hendrik Daey, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 23 september 1679 in Alkmaar, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hendrik is overleden op maandag 30 april 1736 in Alkmaar, 56 jaar oud.
Functies:
    Lid van de Raad der stad Alkmaar    
    Secretaris van de Wieringerwaard    
vanaf 1720     Heemraad van de Zijpe    
van 1722 tot 1734     Burgemeester van Alkmaar    
van 1727 tot 1736     Dijkgraaf en baljuw van de Zijpe    
van 1728 tot 1736     Dijkgraaf van de Hondsbossche    
vanaf 1729     Heemraad en hoofdingeland van de Schermer    
Bezit:
    In de Zijpe het ouderlijk buiten ‘Werk en Rust’ (nu Gr.Sloot 379 in Schagerbrug)    
vanaf 1713     ‘De Bocht’ (nu Gr.Sloot 259).    
Kinderen van Johanna en Hendrik:
1 Anna Cecilia Daey [1.1.4.2.3.5.1]. Zij is gedoopt op maandag 10 september 1708. Anna is overleden in 1708, geen jaar oud.
2 Jacoba Geertruide Daey [1.1.4.2.3.5.2]. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1710 in Alkmaar. Jacoba is overleden in 1715 in Alkmaar, 4 of 5 jaar oud.
3 Maria Angelica Daey, gedoopt op donderdag 27 augustus 1711 in Alkmaar. Volgt 1.1.4.2.3.5.3.
4 Hendrik Nanning Daey [1.1.4.2.3.5.4]. Hij is gedoopt op zaterdag 26 november 1712 in Alkmaar. Hendrik is overleden op donderdag 23 juli 1772 in Alkmaar, 59 jaar oud.
Functie:
    Burgemeester van Alkmaar    
5 Anna Catharina Daey [1.1.4.2.3.5.5]. Zij is gedoopt in 1715 in Alkmaar.
6 Johannes Daey [1.1.4.2.3.5.6]. Hij is gedoopt op dinsdag 28 februari 1719 in Alkmaar.
7 Nanning Daey [1.1.4.2.3.5.7]. Hij is gedoopt op donderdag 14 augustus 1721 in Alkmaar. Nanning is overleden op vrijdag 30 juli 1779, 57 jaar oud.
1.1.4.2.3.5.3 Maria Angelica Daey, dochter van Hendrik Daey en Johanna Maria Geesteranus (zie 1.1.4.2.3.5). Zij is gedoopt op donderdag 27 augustus 1711 in Alkmaar. Maria is overleden op maandag 20 december 1779, 68 jaar oud. Maria begon een relatie met Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar.
1.1.4.3 Pieter Geesteranus is geboren op woensdag 7 juni 1623 in Alkmaar, zoon van Nanning Geesteranus (zie 1.1.4) en Anna Pietersdr.. Pieter is overleden op zondag 3 september 1673 in Leiden, 50 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 8 september 1673 in Leiden in de Pieterskerk.
Notitie bij Pieter: Bron NNBW Deel 3, Blz. 448:

GEESTERANUS (Petrus) (2), geneesheer te Leiden, zou volgens eene aanteekening te Alkmaar geb. zijn; wellicht was hij een zoon van den in Maart 1650 aldaar overleden doctor Petrus Nannius G., die 29 Jan. 1645 ondertrouwde met Maria, dochter van Pieter de Neyn, steenhouwer te Leiden. Als inboorling dezer stad werd hij daar 22 Juni 1656 op 13-jarigen leeftijd als student ingeschreven, en nogmaals als med. doctor 5 Febr. 1664. In dat jaar trad hij op als een der voogden van Nanning G., in Januari 1660 geboren zoon van zijn in 1663 te Alkmaar overleden broeder Johannes, die mede med. doctor was geweest. Na zijn overlijden werd aan genoemden neef door zijne executeurs-testamentair opgedragen een werkje Over de christelijke standvastigheid zoo in voor- als tegenspoed, gedrukt te Leiden in 1679. Zij prijzen in de opdracht van dit, ook van een latijnsch dankvers van J. Vollenhoven voorzien boekje, Petrus wegens zijne gelukkige praktijk, vele geschriften over genees- en heelkunde, gehouden collegiën voor leerlingen, en kunde in goddelijke zaken.

Bruinvis
Adres:
vanaf 1644     Rapenburg, Leiden    
Beroep:
    Medicus te Leiden    
Opleiding:
van 17-09-1640 tot 04-03-1644     Staten College te Leiden, Geneeskunde    
Pieter trouwde met Maria de Neyn. Maria is een dochter van Niet openbaar en Neeltje Hendriksdr. van Bilderbeek. Maria is overleden op dinsdag 5 januari 1649 in Leiden.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Pieter Geesteranus [1.1.4.3.1], geboren op donderdag 23 november 1645 in Leiden. Hij is gedoopt op dinsdag 28 november 1645 in Leiden. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje Hendriksdr. van Bilderbeek [grootmoeder moederszijde] en Cornelius de Neijne.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Hoogland kerk
Pieter is overleden in 1669 in Leiden, 23 of 24 jaar oud.
Adres:
09-1669     Paardenmarkt, Leiden    
Opleidingen:
vanaf 22-06-1656     Staten College te Leiden    
van 15-02-1664 tot 07-07-1665     Staten College te Leiden (Als medicus laat hij zich opnieuw inschrijven en promoveert op 7 juli 1665.)    
2 Nannius Geesteranus [1.1.4.3.2], geboren op zaterdag 2 november 1647 in Leiden. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1647 in Leiden. Bij de doop van Nannius waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje Hendriksdr. van Bilderbeek [grootmoeder moederszijde] en Nanning Geesteranus (1588-1650) [zie 1.1.4] [grootvader vaderszijde]. Nannius is overleden op zaterdag 7 december 1647 in Leiden, 1 maand oud.
3 Anna Geesteranus [1.1.4.3.3], geboren op vrijdag 25 december 1648 in Leiden. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1648 in Leiden [bron: www.digitalestamboom.nl]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius de Neijne en Nanning Geesteranus (1588-1650) [zie 1.1.4] [grootvader vaderszijde]. Anna is overleden op zondag 31 oktober 1649, 10 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 3 november 1649 in Alkmaar.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
4 Dirk Geesteranus, geboren op woensdag 8 januari 1653 in Leiden. Volgt 1.1.4.3.4.
1.1.4.3.4 Dirk Geesteranus is geboren op woensdag 8 januari 1653 in Leiden, zoon van Pieter Geesteranus (zie 1.1.4.3). Dirk is overleden in 1729 in Delft, 75 of 76 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 10 juni 1729 in Delft.
Adres:
    Peperstraat, Delft    
Beroep:
    Meester schoenmaker    
Testament:
23-01-1683     Bij notaris Floris van der Werff, Delft    
Getuige bij:
1707     doop Joris Geesteranus (1707-1776) [zie 1.1.4.3.4.2.1]     [grootvader vaderszijde]    
02-12-1708     doop Jacobus Geesteranus (1708-1737) [zie 1.1.4.3.4.2.2]     [grootvader vaderszijde]    
21-09-1710     doop Brigitta Geesteranus (1710-1729) [zie 1.1.4.3.4.2.3]     [grootvader vaderszijde]    
24-05-1716     doop Maria Geesteranus (1716-1718) [zie 1.1.4.3.4.2.6]     [grootvader vaderszijde]    
02-10-1718     doop Peter Vervest Geesteranus (1718-1789) [zie 1.1.4.3.4.2.7]     [grootvader vaderszijde]    
Dirk:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 7 augustus 1678 in Schipluiden met Brigitte de Zeeuw, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 23 juli 1678 in ondertrouw zijn gegaan. Brigitte is een dochter van Jan Pieterszn. de Zeeuw en Pieternelleke Willemsdr. van Suytbroek. Zij is gedoopt op zondag 18 april 1655 in Delft. Bij de doop van Brigitte waren de volgende getuigen aanwezig: Anthony Heemste, Lijsbeth Huygen en Rachel Jans. Brigitte is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 2 februari 1683 in Delft.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zondag 22 mei 1695 in Delft met Agniese Bodegraven, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 mei 1695 in ondertrouw zijn gegaan. Agniese is een dochter van Nicolaas Bodegraven en Niet openbaar. Zij is gedoopt op zondag 23 december 1663 in Delft. Bij de doop van Agniese waren de volgende getuigen aanwezig: Johan van Santen en Grietge van Santen. Agniese is overleden, 46 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 12 augustus 1710 in Delft.
Kinderen van Dirk en Brigitte:
1 Petrus Geesteranus [1.1.4.3.4.1]. Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1679 in Delft. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Joris Marcijn [aangetrouwde oom moederszijde] en Maria Jansdr. de Zeeuw [oom moederszijde]. Petrus is overleden in 1683 in Delft, 3 of 4 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 maart 1683.
2 Johannes Geesteranus, gedoopt op vrijdag 1 januari 1683 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.
Kinderen van Dirk en Agniese:
3 N.N. Geesteranus [1.1.4.3.4.3], levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op vrijdag 7 september 1696 in Delft.
4 Maria Geesteranus, gedoopt op dinsdag 24 september 1697 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.4.
5 Nicolaas Geesteranus [1.1.4.3.4.5]. Hij is gedoopt op woensdag 25 mei 1701 in Delft. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Bodegraven [grootvader moederszijde] en Geertrui Bodegraven. Nicolaas is overleden in 1705 in Delft, 3 of 4 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 25 november 1705.
6 Helena Geesteranus, gedoopt op donderdag 14 februari 1704 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.6.
7 Nicolaas Geesteranus [1.1.4.3.4.7]. Hij is gedoopt op dinsdag 10 mei 1707 in Delft. Bij de doop van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Geertrui Bodegraven. Nicolaas is overleden in 1709 in Delft, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 21 augustus 1709.
1.1.4.3.4.2 Johannes Geesteranus, zoon van Dirk Geesteranus (zie 1.1.4.3.4) en Brigitte de Zeeuw. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1683 in Delft. Johannes is overleden in 1724 in Delft, 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 30 september 1724.
Beroep:
    Schoenmaker    
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op zondag 5 december 1706 in Delft met Susanna Vervest, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 20 november 1706 in ondertrouw zijn gegaan. Susanna is een dochter van Jacob Vervest en Maria Jansdr. Bakhuisen. Zij is gedoopt op donderdag 10 januari 1675 in Rotterdam. Susanna is overleden in 1744 in Delft, 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23 juni 1744 in Delft.
Getuige bij:
22-02-1739     doop Johannes Geesteranus (1739-1812) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1]     [grootmoeder vaderszijde]    
Kinderen van Johannes en Susanna:
1 Joris Geesteranus, gedoopt in 1707 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.
2 Jacobus Geesteranus [1.1.4.3.4.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 2 december 1708 in Delft. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Marytje Bakhuisen en Dirk Geesteranus (1653-1729) [zie 1.1.4.3.4] [grootvader vaderszijde]. Jacobus is overleden op dinsdag 29 januari 1737 in Schip "Kasteel van Woerden", 28 jaar oud.
3 Brigitta Geesteranus [1.1.4.3.4.2.3]. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1710 in Delft. Bij de doop van Brigitta waren de volgende getuigen aanwezig: Geertrui Bodegraven en Dirk Geesteranus (1653-1729) [zie 1.1.4.3.4] [grootvader vaderszijde]. Brigitta is overleden in 1729 in Delft, 18 of 19 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 februari 1729.
4 Johannes Geesteranus [1.1.4.3.4.2.4]. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1712 in Delft. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Quirina van den Ende, Johannes Kort en Marya Starre. Johannes is overleden op zondag 23 januari 1735 in Batavia, 22 jaar oud.
5 Gerardus Geesteranus [1.1.4.3.4.2.5]. Hij is gedoopt op woensdag 7 maart 1714 in Delft. Bij de doop van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Maaike Bakhuisen en Gerard le Brum. Gerardus is overleden in 1789 in Delft, 74 of 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 10 januari 1789 in Delft.
6 Maria Geesteranus [1.1.4.3.4.2.6]. Zij is gedoopt op zondag 24 mei 1716 in Delft. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Jansdr. Bakhuisen [grootmoeder moederszijde], Dirk Geesteranus (1653-1729) [zie 1.1.4.3.4] [grootvader vaderszijde] en Maria Geesteranus (1697-1771) [zie 1.1.4.3.4.4] [tante vaderszijde]. Maria is overleden in 1718 in Delft, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 28 mei 1716.
7 Peter Vervest Geesteranus [1.1.4.3.4.2.7]. Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1718 in Delft. Bij de doop van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Geertrui Bodegraven, Pieter Vervest en Dirk Geesteranus (1653-1729) [zie 1.1.4.3.4] [grootvader vaderszijde]. Peter is overleden in 1789 in Delft, 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 10 januari 1789.
1.1.4.3.4.2.1 Joris Geesteranus, zoon van Johannes Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2) en Susanna Vervest. Hij is gedoopt in 1707 in Delft. Bij de doop van Joris waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Jansdr. de Zeeuw [oudoom vaderszijde] en Dirk Geesteranus (1653-1729) [zie 1.1.4.3.4] [grootvader vaderszijde]. Joris is overleden, 68 of 69 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 20 februari 1776 in Delft.
Beroepen:
vanaf 1734     Procureur te Delft    
vanaf 1736     notaris    
Getuige bij:
27-06-1730     doop Johanna van Nieuwestein (geb. 1730) [zie 1.1.4.3.4.4.1]     [neef moederszijde]    
10-08-1732     doop Agnieta van Nieuwestein (geb. 1732) [zie 1.1.4.3.4.4.2]     [neef moederszijde]    
28-02-1770     doop Elisabeth Catharina Geesteranus (1770-1773) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1.1]     [grootvader vaderszijde]    
Joris trouwde, 29 of 30 jaar oud, op zondag 2 juni 1737 in Delft met Elisabeth Everina van der Hout, 33 jaar oud, nadat zij op zaterdag 18 mei 1737 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is geboren op vrijdag 23 november 1703, dochter van Reyer van der Hout en Maria Jansdr. Gardel. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1703. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Dirk van der Hout [grootvader vaderszijde]. Elisabeth is overleden op donderdag 15 januari 1789 in Delft, 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 januari 1789 in Delft.
Getuige bij:
28-02-1770     doop Elisabeth Catharina Geesteranus (1770-1773) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1.1]     [grootmoeder vaderszijde]    
05-07-1772     doop Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2]     [grootmoeder vaderszijde]    
28-09-1777     doop Elisabeth Cornelia Geesteranus (1777-1821) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2.1]     [grootmoeder vaderszijde]    
Kinderen van Joris en Elisabeth:
1 Johannes Geesteranus, geboren op vrijdag 20 februari 1739 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.1.
2 Reyer Geesteranus, geboren op woensdag 9 mei 1742 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.2.
1.1.4.3.4.2.1.1 Johannes Geesteranus is geboren op vrijdag 20 februari 1739 in Delft, zoon van Joris Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1) en Elisabeth Everina van der Hout. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1739 in Delft. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Leeuwen [zie 1.1.4.3.4.6] [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Susanna Vervest (1675-1744) [zie 1.1.4.3.4.2] [grootmoeder vaderszijde]. Johannes is overleden op zondag 4 oktober 1812 in Delft, 73 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 8 oktober 1812.
Functie:
vanaf 21-01-1795     Lid van de Municipaliteit van Delft   [bron: Revolutiedagen te Delft in 1795 door C. Gijsberti Hodenpijl]
Getuige bij:
28-09-1777     doop Elisabeth Cornelia Geesteranus (1777-1821) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2.1]     [oom vaderszijde]    
01-06-1786     doop Johannes Geesteranus (1786-1802) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2.5]     [oom vaderszijde]    
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 16 maart 1768 in Rotterdam met Alida Sophia Noodt, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 27 februari 1768 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Alida: Er is ook een vermelding van ondertrouw in Rotterdam op 28 februari 1768
Alida is geboren op zaterdag 15 april 1747, dochter van Adam Noodt en Catharina Vinck. Zij is gedoopt op donderdag 27 april 1747 in Rotterdam. Bij de doop van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Noodt [grootvader vaderszijde] en Josina Margaretha Wijnen. Alida is overleden op zaterdag 27 augustus 1808 in Delft, 61 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 30 augustus 1808 in Delft.
Beroep:
vanaf 13-12-1758     Ontvanger der Convooien en Licentiën te Delfshaven    
Getuige bij:
16-03-1785     doop Willem Albert Geesteranus (1785-1842) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2.4]     [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: www.digitalestamboom.nl]
Kinderen van Johannes en Alida:
1 Elisabeth Catharina Geesteranus [1.1.4.3.4.2.1.1.1], geboren op zaterdag 24 februari 1770 in Delft. Zij is gedoopt op woensdag 28 februari 1770 in Delft. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Everina van der Hout (1703-1789) [zie 1.1.4.3.4.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Joris Geesteranus (1707-1776) [zie 1.1.4.3.4.2.1] [grootvader vaderszijde]. Elisabeth is overleden op zaterdag 13 februari 1773 in Delft, 2 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 16 februari 1773.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overleden aan een zware kinderziekte.
2 Willemina Susanna Geesteranus, geboren op dinsdag 30 juni 1772 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.1.2.
1.1.4.3.4.2.1.1.2 Willemina Susanna Geesteranus is geboren op dinsdag 30 juni 1772 in Delft, dochter van Johannes Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.1) en Alida Sophia Noodt. Zij is gedoopt op zondag 5 juli 1772. Bij de doop van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Noodt [oom moederszijde] en Elisabeth Everina van der Hout (1703-1789) [zie 1.1.4.3.4.2.1] [grootmoeder vaderszijde]. Willemina is overleden op donderdag 29 maart 1827 in Delft, 54 jaar oud. Willemina trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 16 mei 1797 in Delft met Pieter Corneliszn Maas, 30 jaar oud, nadat zij op donderdag 27 april 1797 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren op dinsdag 9 december 1766 in Delft, zoon van Cornelis Maas en Willemina van der Putten. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1766 in Delft. Pieter is overleden op maandag 4 november 1850 in Rijswijk, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: (huize de Ruit)
Pieter trouwde later op donderdag 17 april 1828 in Rijswijk met Petronella Georgetta Geesteranus (1779-1844), zie 1.1.4.3.4.2.1.2.2.
Adres:
    Huize de Ruit, Rijswijk.    
Beroep:
    lakenfabrikant te Delft.    
Functie:
    Hoofdman van het St. Nicolaasgilde.    
Kinderen van Willemina en Pieter:
1 Wilhelmina Cornelia Maas [1.1.4.3.4.2.1.1.2.1], geboren op woensdag 4 april 1798 in Delft. Zij is gedoopt op zondag 15 april 1798 in Delft (Walekerk).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: (Walekerk)
Wilhelmina is overleden op zaterdag 15 november 1817 in Delft, 19 jaar oud.
2 Jean Albert (Jan) Maas Geesteranus, geboren op dinsdag 23 april 1799 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.1.2.2.
3 Alida Sophia Maas [1.1.4.3.4.2.1.1.2.3], geboren op zaterdag 17 januari 1801 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Alida: (Walekerk)
Alida is overleden op zondag 13 mei 1821 in Delft, 20 jaar oud.
4 Cornelis (Kees) Maas Geesteranus, geboren op maandag 4 april 1803 in Rijswijk. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.1.2.4.
5 Adriaan Jan Cornelis (Aat) Heer van Zuid-Scharwoude Maas Geesteranus, geboren op zaterdag 20 april 1805 in Rijswijk. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.1.2.5.
6 Willem Petrus Jacobus Maas Geesteranus, geboren op donderdag 13 augustus 1807 in Rijswijk. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.1.2.6.
1.1.4.3.4.2.1.1.2.2 Jean Albert (Jan) Maas Geesteranus is geboren op dinsdag 23 april 1799 in Delft, zoon van Pieter Corneliszn Maas en Willemina Susanna Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2). Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1799 in in de Waalsche Kerk te Delft. Jan is overleden op dinsdag 17 maart 1885 in Delft, 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jean Albert kreeg bij Koninklijk Besluit nummer 56 van 13 september 1843 de naam Geesteranus aan zijn achternaam Maas toegevoegd. Hij is zodoende de stamvader van de ’Oudste tak’ van het geslacht Maas Geesteranus.
Beroep:
    lakenfabrikant    
Functies:
    Majoor commandant van de d.d. Schutterij    
van 1856 tot 1868     Lid van de Gemeenteraad van Delft    
van 1857 tot 1870     Voorzitter van de Kamer van Koophandel te Delft    
van 1868 tot 1874     Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland    
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 februari 1828 in Amsterdam met Maria Elisabeth de Gelder, 23 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 29 december 1804 in Amsterdam, dochter van Arien de Gelder en Henriëtte Buning. Maria is overleden op woensdag 7 april 1869 in Delft, 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Willemina Susanna Maas Geesteranus, geboren op zondag 5 april 1829 in Delft. Willemina is overleden op donderdag 6 augustus 1868 in Delft, 39 jaar oud.
2 Adrien Henri Maas Geesteranus, geboren op zondag 6 juni 1830 in Delft. Adrien is overleden op zaterdag 17 april 1869 in Rotterdam, 38 jaar oud.
3 Pieter Maas Geesteranus, geboren op zondag 19 augustus 1832 in Delft. Pieter is overleden op zondag 23 januari 1887 in Delft, 54 jaar oud.
Adres:
    Koornmarkt 20, Delft   [bron: Adresboek Delft 1884]
Functies:
    Majoor commandant van de d.d. Schutterij    
van 1868 tot 1887     Lid van de Gemeenteraad van Delft    
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23 juli 1858 in Dalfsen met Suzanna Leonora barones van Dedem, 27 jaar oud. Suzanna is geboren op dinsdag 1 februari 1831 in Dalfsen, dochter van Godert Willem baron van Dedem en Grietje Boxum.
Notitie bij de geboorte van Suzanna: Geboren in huize Den Berg.
Suzanna is overleden op vrijdag 28 februari 1902 in Delft, 71 jaar oud.
Adres:
    Koornmarkt 20, Delft   [bron: Adresboek Delft 1901]
4 Frederik Anton Maas Geesteranus, geboren op vrijdag 6 juni 1834 in Delft. Frederik is overleden op maandag 22 januari 1894 in Arnhem, 59 jaar oud. Frederik trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 10 maart 1870 in Zutphen met Iza Cornelia Marie van Houten, 35 jaar oud. Iza is geboren op donderdag 21 augustus 1834 in Amsterdam, dochter van Johannes Bernardus van Houten en Sara van Heukelom. Iza is overleden op donderdag 13 april 1916 in Den Haag, 81 jaar oud. Iza is weduwe van Herman Craandijk (ovl. 1863).
5 Jeannette Cornélie Maas Geesteranus, geboren op dinsdag 1 september 1835 in Delft. Jeannette is overleden op donderdag 1 februari 1900 in Delft, 64 jaar oud.
Adres:
    Oude Delft 178, Delft   [bron: Adresboek Delft 1890]
1.1.4.3.4.2.1.1.2.4 Cornelis (Kees) Maas Geesteranus is geboren op maandag 4 april 1803 in Rijswijk, zoon van Pieter Corneliszn Maas en Willemina Susanna Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2).
Notitie bij de geboorte van Kees: Geboren in huize De Ruit aan de Vliet
Kees is overleden op maandag 19 december 1881 in Loosduinen, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kees: Overleden in huize Nieuw Eik en Duinen
Notitie bij Kees: Cornelis kreeg bij Koninklijk Besluit nummer 56 van 13 september 1843 de naam Geesteranus aan zijn achternaam Maas toegevoegd. Hij is zodoende de stamvader van de ’Tak van de Burgemeester’ van het geslacht Maas Geesteranus.
Functies:
van 1838 tot 1856     Gemeenteraadslid in Delft    
van 1845 tot 1856     Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland    
van 1849 tot 1850     Wethouder van de gemeente Delft    
van 1851 tot 1855     Burgemeester van Delft    
Getuige bij:
09-09-1875     huwelijk Anne Marie Maas Geesteranus (1836-1899) en Annette Marguérite Kolff (1846-1888)     [vader bruidegom]   [bron: Gemeentearchief Den Haag Akte 666 09-09-1875]
Kees trouwde, 22 jaar oud, op zondag 4 december 1825 in Dordrecht met Johanna Jacoba Soek, 22 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 9 juli 1803 in Delft, dochter van Paulus Soek en Cornelia van Noorden. Johanna is overleden op vrijdag 4 december 1857 in Loosduinen, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden in huize Nieuw Eik en Duinen
Kinderen van Kees en Johanna:
1 Pieter Maas Geesteranus, geboren op woensdag 7 april 1830 in Delft. Pieter is overleden op donderdag 19 september 1878 in Den Haag, 48 jaar oud.
Beroep:
    civiel ingenieur    
Functies:
1854     Ontwerper van waterbouwkundige werken in het Mississipigebied    
vanaf 1868     Ingenieur bij de Staatsspoorwegen    
vanaf 1869     Hoofdopzichter van het Hoogheemraadschap van Delftland    
vanaf 1875     Ingenieur bij de Staatsspoorwegen op Java. In deze laatste functie heeft hij gewerkt aan de totstandkoming van de spoorlijn Batavia-Bandoeng.    
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1856 in Jefferson-City, Missouri (Verenigde Staten) met Elisabeth Bryan Robinson, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Missouri (Verenigde Staten), dochter van Henry Robinson en Kathrina Bryan. Elisabeth is overleden op zondag 9 augustus 1885 in Missouri (Verenigde Staten), 50 jaar oud.
2 Paulus Cornelis Maas Geesteranus, geboren op dinsdag 27 december 1831 in Delft. Paulus is overleden op vrijdag 29 mei 1863 in Soerabaya, Java (Nederlands-Indië), 31 jaar oud.
Beroep:
    meester in de rechten    
Functie:
    Griffier bij de Omgaand Rechter op Java    
3 Willem Maas Geesteranus, geboren op maandag 7 april 1834 in Delft. Willem is overleden op maandag 4 juli 1870 in Soerabaya, Java (Nederlands-Indië), 36 jaar oud (oorzaak: Tyfus).
Beroep:
    Militair officier    
Functie:
    Luitenant ter zee der 1ste klasse.    
Willem trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 22 maart 1866 in Dordrecht met Swanida Helena Visser, 28 jaar oud. Swanida is geboren op zondag 18 maart 1838 in Dordrecht, dochter van Hendrik Philip Visser en Henriëtte Blussé. Swanida is overleden op zondag 17 januari 1892 in Dordrecht, 53 jaar oud.
4 Anne Marie Maas Geesteranus, geboren op donderdag 25 februari 1836 in Delft. Anne is overleden op zaterdag 27 mei 1899 in Den Haag, 63 jaar oud.
Notitie bij Anne: NNBW Deel 3, Kolom 806:

MAAS GEESTERANUS (Anne Marie), zoon van Cornelis Maas Geesteranus en Johanna Jacoba Soek, geb. 25 Febr. 1836 te Delft, overl. 27 Mei 1899 te ’s Gravenhage. Hij studeerde te Leiden en promoveerde in 1858 op Theses tot Jur. utr. Dr., werd in 1861 burgem. van Hillegom en in 1865 burgem. van Hillegersberg en den Bergschen Hoek. Bij de oprichting van Het Vaderland was M.G. de eerste twee jaren hoofdredacteur dier courant. In 1882 tot redacteur van de Ned. Staatscourant benoemd, werd hij later directeur van dat blad, als opvolger van Mr. Lagemans. Voorts redigeerde hij een tijdlang De Tijdspiegel, waarin hij tal van Literaire critieken schreef en beschouwingen over het Nationaal tooneel (onder het pseudoniem Lucius). Ook de Arnhemsche courant telde hem onder hare medewerkers; geruimen tijd schreef hij hierin Brieven uit de Hofstad, waarin op geestige wijze maatschappelijke en politieke toestanden gehekeld werden. Vermogend en onafhankelijk, was hij vele jaren president van ‘Armenzorg’, steunde hij tal van philanthropische instellingen en was hij een invloedrijk lid van de Orde der vrijmetselaars (plaatsvervangend Grootmeester van het Groot-Oosten v. Nederl.). Beminnaar van de muziek, componeerde hij ook eenige stukken voor ’t klavier. Verder schreef Maas Geesteranus naar aanleiding van quaesties van den dag: De staat en de spoorwegen (1859); Een woord aan de kiezers in Nederland over de ontbinding van de Tweede kamer der Stat.-Gen. (1866); De kieswet met een aanteekening, bevattende de rechterlijke en administratieve uitspraken en voorschriften hare toepassing rakende. Handleiding voor gemeentebesturen, kiesvereenigingen en kiezers (1869) en Af en aan. Blijspel in één bedrijf (1882).

Zie: Levensber. Letterk. 1901, 184.

Zuidema
Beroep:
    meester in de rechten    
Functies:
van 1861 tot 1865     Burgemeester van Hillegom    
van 1865 tot 1869     Burgemeester van Hillegersberg    
van 1869 tot 1871     Hoofdredacteur van het dagblad ’Het Vaderland’    
van 1872 tot 1899     Directeur van de Nederlandse Staatscourant    
van 1887 tot 1897     Lid van de Hoogheemraad van Delfland    
Anne:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 juni 1862 in Den Haag met Johanna Maria de Wetstein Pfister, 26 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 27 mei 1836 in Tiel, dochter van Jan Jacob de Wetstein Pfister en Rodolphine Gosewina Alida Ketjen. Johanna is overleden op zaterdag 27 juli 1872 in Den Haag, 36 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna Maria was een zuster van Lucia Sophia de Wetstein Pfister, die getrouwd was met Pieter George Maas Geesteranus (tak Zuid-Scharwoude).
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 9 september 1875 in Den Haag [bron: Gemeentearchief Den Haag Akte 666 09-09-1875] met Annette Marguérite Kolff, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anne en Annette waren de volgende getuigen aanwezig: Kees Maas Geesteranus (1803-1881) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2.4] [vader bruidegom], David Schuurman (1829-1890) [zwager bruidegom], Conrad Mauritz Frederik Kolff (1836-1918) [broer bruid] en Gualtherus Johannes Kolff (1846-1918) [broer bruid]. Annette is geboren op zaterdag 11 juli 1846 in Rotterdam, dochter van Johannes (Jan) Kolff en Christine Hermine Hacke. Annette is overleden op dinsdag 19 juni 1888 in Loosduinen, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Annette: Overleden in huize Nieuw Eik en Duinen
5 Maria Johanna Wilhelmina Maas Geesteranus, geboren op woensdag 7 maart 1838 in Den Haag. Maria is overleden op maandag 29 april 1901 in Den Haag, 63 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 maart 1863 in Den Haag met Jacobus Diederik Jan van der Hegge Spies, 32 jaar oud. Jacobus is geboren op zaterdag 13 november 1830 in Delft, zoon van Alexander Willem Frederik van der Hegge Spies en Wilhelmina Barbara Heiligerdina Verrooten. Jacobus is overleden op donderdag 11 april 1895 in Den Haag, 64 jaar oud.
Beroep:
    Marine Officier    
Functie:
    Kapitein ter zee    
Onderscheiding:
08-02-1859     Militaire Willemsorde 4de klasse per KB 8 februari 1859 No. 64    
6 Jean Jacques Maas Geesteranus, geboren op vrijdag 3 april 1840 in Delft. Jean is overleden op zondag 10 januari 1847 in Delft, 6 jaar oud.
7 Cornelia Sophia Maas Geesteranus, geboren op donderdag 23 juni 1842. Cornelia is overleden op zaterdag 19 januari 1918 in Den Haag, 75 jaar oud.
Adres:
    Theresiastr. 28, Den Haag   [bron: Naamlijst voor den Telefoondienst 1915]
Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 17 augustus 1870 in Den Haag met David Schuurman, 41 jaar oud. David is geboren op zondag 11 januari 1829 in Utrecht, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. David is overleden op woensdag 4 juni 1890 in Utrecht, 61 jaar oud.
Beroep:
    Militair officier    
Functies:
van 1845 tot 1849     Adelborst te Medemblik    
van 1849 tot 1852     Adelborst eerste klasse    
van 1852 tot 1860     Luitenant ter zee tweede klasse    
van 1860 tot 1872     Luitenant ter zee der 1ste klasse    
van 1872 tot 1977     Luitenant-kapitein ter zee    
van 1877 tot 1880     Kapitein ter zee    
Getuige bij:
09-09-1875     huwelijk Anne Marie Maas Geesteranus (1836-1899) en Annette Marguérite Kolff (1846-1888)     [zwager bruidegom]   [bron: Gemeentearchief Den Haag Akte 666 09-09-1875]
1.1.4.3.4.2.1.1.2.5 Adriaan Jan Cornelis (Aat) Heer van Zuid-Scharwoude Maas Geesteranus is geboren op zaterdag 20 april 1805 in Rijswijk, zoon van Pieter Corneliszn Maas en Willemina Susanna Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2). Aat is overleden op woensdag 28 juni 1871 in Den Haag, 66 jaar oud.
Notitie bij Aat: Adriaan Jan Cornelis kreeg bij Koninklijk Besluit nummer 56 van 13september 1843 de naam Geesteranus toegevoegd aan zijn achternaam Maas. Hij is zodoende stamvader van de ’Tak Zuid-Scharwoude’ van het geslacht Maas Geesteranus.
Beroep:
    meester in de rechten    
Functies:
vanaf 1833     Substituut officier van justitie in Alkmaar    
van 1836 tot 1850     Lid van de Stedelijke Raad    
vanaf 1836     Rechter in Alkmaar    
van 1840 tot 1850     Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland    
van 1859 tot 1871     Lid van de gemeenteraad van Den Haag    
Getuige bij:
09-03-1868     geboorteaangifte Hendrik Gerard Johan Maas Geesteranus (1868-1942)     [grootvader vaderszijde]   [bron: BS Den Haag, No. GR 631/09-03-1868]
Aat trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 14 maart 1834 in Voorburg met Cathérine Anne (Cateau) jonkvrouwe Caan, 22 jaar oud. Cateau is geboren op zondag 6 oktober 1811 in Den Haag, dochter van Hendrik Johan jonkheer Caan en Margaretha Gerardina van Hoogstraten. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1811 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Cateau: in de Waalsche Kerk
Cateau is overleden op zaterdag 19 mei 1894 in Den Haag, 82 jaar oud.
Kinderen van Aat en Cateau:
1 Wilhelmina Suzanna Petronella Adriana Maas Geesteranus, geboren op woensdag 14 december 1836 in Alkmaar. Wilhelmina is overleden op zondag 23 augustus 1914 in Den Haag, 77 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 14 mei 1862 in Den Haag met Jan Felix Adriaan Eugeen van Lansberge, 22 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 23 mei 1839 in Voorburg, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Jan is overleden op dinsdag 23 januari 1883 in Willemstad, Curaçao, 43 jaar oud.
Beroep:
    Militair officier    
Functies:
    Kapitein der Infanterie    
    Commandant van de troepen en het garnizoen op Curaçao    
2 Hendrik Gerard Johan Heer van Zuid-Scharwoude Maas Geesteranus, geboren op maandag 11 december 1837 in Alkmaar. Hendrik is overleden op vrijdag 9 maart 1894 in Den Haag, 56 jaar oud.
Beroep:
    Militair officier    
Functie:
    (Ritmeester der Huzaren)    
Getuige bij:
09-03-1868     geboorteaangifte Hendrik Gerard Johan Maas Geesteranus (1868-1942)     [vader]   [bron: BS Den Haag, No. GR 631/09-03-1868]
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op maandag 13 mei 1861 in Vlaardingen met Maria Johanna Hoogendijk, 23 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 24 februari 1838 in Vlaardingen, dochter van Arie Hoogendijk en Maria Johanna le Fèvre de Montigny. Maria is overleden op zondag 13 september 1891 in Den Haag, 53 jaar oud.
3 Pieter George Maas Geesteranus, geboren op woensdag 12 juni 1839 in Alkmaar. Pieter is overleden op maandag 18 juni 1883 in Valkenburg, 44 jaar oud.
Beroep:
    Militair officier    
Functie:
    Ritmeester bij de Huzaren.    
Getuige bij:
09-03-1868     geboorteaangifte Hendrik Gerard Johan Maas Geesteranus (1868-1942)     [oom vaderszijde]   [bron: BS Den Haag, No. GR 631/09-03-1868]
Pieter trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 16 november 1870 in Den Haag met Lucia Sophia de Wetstein Pfister, 26 jaar oud. Lucia is geboren op zondag 31 december 1843 in Dordrecht, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Lucia is overleden op maandag 7 december 1908 in Den Haag, 64 jaar oud.
Notitie bij Lucia: Lucia Sophia was een zuster van Johanna Maria de Wetstein Pfister, diegehuwd was met Anne Marie Maas Geesteranus (Tak van de Burgemeester,II-c).
4 Henriëtte Suzanna Maas Geesteranus, geboren op maandag 29 maart 1841 in Alkmaar. Henriëtte is overleden op zaterdag 10 december 1921 in Zutphen, 80 jaar oud. Henriëtte trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1861 in Den Haag met Jan Eduard Adriaan jonkheer Meyer, 22 jaar oud. Jan is geboren op maandag 9 september 1839 in Amersfoort, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Jan is overleden op vrijdag 15 april 1904 in Dieren, 64 jaar oud.
Beroep:
    Militair officier    
Functie:
    Generaal-majoor der Cavalarie.    
5 Jeanne Albertine Maas, geboren op dinsdag 22 maart 1842 in Alkmaar. Jeanne is overleden op dinsdag 25 oktober 1842 in Alkmaar, 7 maanden oud.
6 Adriaan Anne Maas Geesteranus, geboren op woensdag 13 december 1843 in Alkmaar. Adriaan is overleden op maandag 28 november 1910 in Den Haag, 66 jaar oud.
Adres:
    Bazarstr. 17, Den Haag   [bron: Naamlijst voor den Telefoondienst 1915]
Functie:
    Administrateur bij diverse ondernemingen in Nederlands-Indië.    
Adriaan trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1876 in Den Haag met Susanna Cornelia Jacoba Wilhelmina Hester, 26 jaar oud. Susanna is geboren op donderdag 20 december 1849 in Soerabaya, Java (Nederlands-Indië), dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Susanna is overleden op donderdag 9 oktober 1930 in Den Haag, 80 jaar oud.
7 Anna Elisabeth Maas Geesteranus, geboren op zaterdag 15 februari 1845 in Alkmaar. Anna is overleden omstreeks donderdag 20 februari 1845, ongeveer 5 dagen oud.
8 Arnold Maas Geesteranus, geboren op zondag 25 februari 1849 in Alkmaar. Arnold is overleden op maandag 8 september 1884 in Den Haag, 35 jaar oud.
1.1.4.3.4.2.1.1.2.6 Willem Petrus Jacobus Maas Geesteranus is geboren op donderdag 13 augustus 1807 in Rijswijk, zoon van Pieter Corneliszn Maas en Willemina Susanna Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2).
Notitie bij de geboorte van Willem: Geboren in Huize de Ruit.
Willem is overleden op zaterdag 27 augustus 1853 in Amersfoort, 46 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Petrus Jacobus kreeg bij Koninklijk Besluit nummer 56 van 13 september 1843 de naam Geesteranus toegevoegd aan zijn achternaam Maas. Hij is zodoende stamvader van de ’Jongste tak’ van het geslacht Maas Geesteranus.
Beroep:
    Militair officier    
Functies:
    Kapitien bij de Rijdende Artillerie    
vanaf 07-09-1845     Majoor-commandant van de d.d. Schutterij.   [bron: Gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant No. 215, donderdag 11 september 1845.]
van 1851 tot 1853     Lid van de Stedelijken Raad van Amersfoort.    
van 1852 tot 1853     Wethouder van Amersfoort    
Willem trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 juni 1837 in Amsterdam met Gijsberta Johanna Bousquet, 23 jaar oud. Gijsberta is geboren op dinsdag 2 november 1813 in Amsterdam, dochter van Louis Bousquet en Frederika Johanna Harderwijk. Gijsberta is overleden op dinsdag 14 maart 1865 in Utrecht, 51 jaar oud.
Kinderen van Willem en Gijsberta:
1 Petronella Wilhelmina Suzanna Maas Geesteranus, geboren op woensdag 16 januari 1839 in Amsterdam. Petronella is overleden op woensdag 15 mei 1839 in Amsterdam, 3 maanden oud.
2 Louis Frederik Maas Geesteranus, geboren op donderdag 23 juli 1840 in Amersfoort. Louis is overleden op dinsdag 14 november 1916 in Den Haag, 76 jaar oud.
Beroep:
    Militair officier    
Functie:
    Kapitien bij de Rijdende Artillerie    
Louis:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op maandag 29 januari 1883 in Culemborg met Emma Agatha Louisa Fromberg, 36 jaar oud. Emma is geboren op maandag 6 april 1846 in Arnhem, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Emma is overleden op maandag 18 juli 1898 in Culemborg, 52 jaar oud. Emma begon eerder een relatie met Niet openbaar.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op donderdag 15 februari 1900 in Dieren met Johanna Helena Waardenburg, 46 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 27 juni 1853 in Haarlem, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Johanna is overleden op donderdag 1 juli 1943 in Wassenaar, 90 jaar oud.
3 Willem Maas Geesteranus, geboren op zondag 15 mei 1842 in Amersfoort. Willem is overleden op woensdag 31 december 1913 in Nijmegen, 71 jaar oud.
Functie:
    Surnumerair bij de Directe Belastingen    
Willem:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 13 april 1883 in Breda met Mary Wilhelmine Maas Geesteranus, 21 jaar oud. Mary is geboren op maandag 23 september 1861 in Jefferson-City, Missouri (Verenigde Staten), dochter van Pieter Maas Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2.4,1) en Elisabeth Bryan Robinson. Mary is overleden op dinsdag 6 november 1928 in Den Haag, 67 jaar oud. Mary trouwde later op woensdag 25 mei 1892 in Den Haag met Reinier Frederik Willem baron Sloet van Toutenburg (1832-1901).
(2) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 21 maart 1900 in Nijmegen met Grada Pieterse, 53 jaar oud. Grada is geboren op maandag 6 april 1846 in Arnhem, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Grada is overleden op donderdag 29 maart 1945 in Doetinchem, 98 jaar oud.
4 Pieter Maas Geesteranus, geboren op dinsdag 1 april 1845 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1845 [bron: Aktenummer: 121]. Pieter is overleden op woensdag 26 oktober 1892 in Baarn, 47 jaar oud.
Opleiding:
van 12-09-1864 tot 30-07-1871     Juridische faculteit van de Universiteit te Utrecht    
Pieter:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 oktober 1871 in Epe met Clasina Theresia de Bie Luden, 26 jaar oud. Clasina is geboren op zaterdag 9 augustus 1845 in Amsterdam, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Clasina is overleden op woensdag 12 november 1879 in Utrecht, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 23 februari 1882 in Utrecht met Abigaël de Bie Luden, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Abigaël: Abigaël was een zuster van de eerste echtgenote van Pieter.
Abigaël is geboren op zondag 22 augustus 1852 in Arnhem, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Abigaël is overleden op dinsdag 5 april 1938 in Ellecom, 85 jaar oud. Abigaël begon eerder een relatie met Niet openbaar.
5 Wilhelmina Suzanna Maas Geesteranus, geboren op dinsdag 1 april 1845 in Amersfoort. Wilhelmina is overleden op maandag 8 juni 1931 in Utrecht, 86 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 1 juli 1880 in Utrecht met Anne Hobbe Duval Slothouwer, 42 jaar oud. Anne is geboren op zondag 25 februari 1838 in Burgwerd, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Anne is overleden op maandag 14 augustus 1893 in Laag-Keppel, 55 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1863     Predikant te Oosterwierum    
vanaf 1867     Predikant te Wezep    
vanaf 1869     Predikant te Kralingen    
vanaf 1872     Predikant te Zutphen    
vanaf 1875     Predikant te Utrecht    
1.1.4.3.4.2.1.2 Reyer Geesteranus is geboren op woensdag 9 mei 1742 in Delft, zoon van Joris Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1) en Elisabeth Everina van der Hout. Hij is gedoopt op donderdag 10 mei 1742 in Delft. Bij de doop van Reyer waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Jansdr. Gardel [grootmoeder moederszijde] en Johannes van Leeuwen [zie 1.1.4.3.4.6] [aangetrouwde oudoom vaderszijde]. Reyer is overleden op zondag 12 januari 1794 in Homburg (Hessen), Duitsland, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reyer: Overleden te Homburg onder Höhe in het Hessenland, bij Frankfurt en Wiesbaden. Waarschijnlijk is dit Bad Homburg vor der Höhe.
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
Beroepen:
vanaf 29-06-1764     Advocaat voor het Hof van Holland    
vanaf 16-02-1776     Notaris en procureur te Delft    
Opleiding:
van 18-02-1760 tot 16-08-1764     Universiteit van Leiden    
Reyer trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 29 oktober 1776 in Katwijk met Johanna Cornelia Boers, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 oktober 1776 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren op woensdag 29 september 1756 in Katwijk, dochter van Pieter Caroluszn. Boers en Cornelia Donraad. Johanna is overleden op dinsdag 14 september 1802 in Katwijk aan de Rijn, 45 jaar oud. Johanna trouwde later op zondag 24 mei 1795 in Katwijk met Binke Carel Boers.
Adressen:
    Breedestraat, Delft    
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
Getuige bij:
21-04-1800     huwelijk Adam Carel Noodt (1777-1824) en Petronella Georgetta Geesteranus (1779-1844) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2.2]     [moeder bruid]    
Kinderen van Reyer en Johanna:
1 Elisabeth Cornelia Geesteranus, geboren op donderdag 25 september 1777 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.2.1.
2 Petronella Georgetta Geesteranus, geboren op vrijdag 16 juli 1779 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.2.2.
3 Carolina Johanna Geesteranus, geboren op vrijdag 2 maart 1781 in Delft. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.2.3.
4 Willem Albert Geesteranus [1.1.4.3.4.2.1.2.4], geboren op dinsdag 8 maart 1785 in Delft. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1785 in Delft [bron: www.digitalestamboom.nl]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Cornelis Boers en Alida Sophia Noodt (1747-1808) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Willem is overleden op maandag 10 januari 1842 in Eiland Onrust, in de Baai van Batavia, 56 jaar oud.
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
Beroep:
    Marine officier, Kapitein ter Zee    
Functies:
    Commandant van het fregat Bellona    
tot 02-12-1841     Kapitein ter zee    
vanaf 02-12-1841     Schout bij Nacht   [bron: Algemeen Handelsblad van 2 december 1841]
Onderscheidingen:
    Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw    
    Militaire Willems Orde    
5 Johannes Geesteranus [1.1.4.3.4.2.1.2.5], geboren op vrijdag 26 mei 1786 in Delft. Hij is gedoopt op donderdag 1 juni 1786. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Geesteranus (1739-1812) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1] [oom vaderszijde]. Johannes is overleden in 1802 in Batavia, 15 of 16 jaar oud.
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
6 Johanna Adriana Geesteranus [1.1.4.3.4.2.1.2.6], geboren in mei 1790 in Delft. Johanna is overleden in 1795 in Leiden, 4 of 5 jaar oud. Zij is begraven omstreeks woensdag 7 januari 1795.
Notitie bij overlijden van Johanna: Begraven in de Pieterskerk
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
7 Pieter Willem Arnoldus Geesteranus [1.1.4.3.4.2.1.2.7], geboren in maart 1791 in Delft. Pieter is overleden in 1812 in Iratof, Rusland, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Pieter was als jongen van goede huize geronseld voor Napoleon’s tocht naar Rusland.
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
1.1.4.3.4.2.1.2.1 Elisabeth Cornelia Geesteranus is geboren op donderdag 25 september 1777 in Delft, dochter van Reyer Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.2) en Johanna Cornelia Boers. Zij is gedoopt op zondag 28 september 1777 in Delft. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Everina van der Hout (1703-1789) [zie 1.1.4.3.4.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Johannes Geesteranus (1739-1812) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1] [oom vaderszijde]. Elisabeth is overleden op dinsdag 15 mei 1821 in Doetichem, 43 jaar oud.
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
Bezit:
    Haar persoon en goederen worden in 1802 onder curatele gesteld, met curatoren Johannes Geesteranus (Delft) en Willem Cornelis Boers (Katwijk).    
Elisabeth trouwde met Willem Ingen Messchert. Willem is geboren op vrijdag 14 augustus 1767 in Rotterdam. Willem is overleden op donderdag 7 oktober 1819 in Waalwijk, 52 jaar oud.
Kind van Elisabeth en Willem:
1 Anna Cornelia Ingen Messchert, geboren op maandag 28 mei 1798 in Katwijk. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.2.1.1.
1.1.4.3.4.2.1.2.1.1 Anna Cornelia Ingen Messchert is geboren op maandag 28 mei 1798 in Katwijk, dochter van Willem Ingen Messchert en Elisabeth Cornelia Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.2.1). Anna is overleden op dinsdag 27 februari 1866 in Amsterdam, 67 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 april 1821 in Delft [bron: www.digitalestamboom.nl] met André Corneille (Andries) de Normandie Messchert, 27 jaar oud. Andries is geboren op donderdag 4 juli 1793 in Rotterdam, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hij is gedoopt op zondag 21 juli 1793 in Rotterdam.
1.1.4.3.4.2.1.2.2 Petronella Georgetta Geesteranus is geboren op vrijdag 16 juli 1779 in Delft, dochter van Reyer Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.2) en Johanna Cornelia Boers. Zij is gedoopt op woensdag 21 juli 1779 in Delft. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Caroluszn. Boers [grootvader moederszijde] en Cornelia Donraad [grootmoeder moederszijde]. Petronella is overleden op donderdag 25 juli 1844 in Delft, 65 jaar oud.
Adres:
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
Petronella:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op maandag 21 april 1800 in Catwijk aan de Rhyn met Adam Carel Noodt, 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 april 1800 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Petronella en Adam waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Noodt [vader bruidegom] en Johanna Cornelia Boers (1756-1802) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Adam: Bruidegom moet attestatie van Delft, Zevenaar en Catwijk brengen.
Adam is geboren op vrijdag 4 juli 1777 in Rotterdam, zoon van Willem Noodt en Niet openbaar. Adam is overleden op woensdag 16 juni 1824 in Delft, 46 jaar oud.
Adressen:
    Zevenaar in ’t Cleefsche   [bron: www.digitalestamboom.nl]
    Delft   [bron: www.digitalestamboom.nl]
Beroep:
    Wijnkoopman te Delft    
(2) trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 17 april 1828 in Rijswijk met Pieter Corneliszn Maas, 61 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 9 december 1766 in Delft, zoon van Cornelis Maas en Willemina van der Putten. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1766 in Delft. Pieter is overleden op maandag 4 november 1850 in Rijswijk, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: (huize de Ruit)
Pieter is weduwnaar van Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827), met wie hij trouwde op dinsdag 16 mei 1797 in Delft, zie 1.1.4.3.4.2.1.1.2.
Adres:
    Huize de Ruit, Rijswijk.    
Beroep:
    lakenfabrikant te Delft.    
Functie:
    Hoofdman van het St. Nicolaasgilde.    
1.1.4.3.4.2.1.2.3 Carolina Johanna Geesteranus is geboren op vrijdag 2 maart 1781 in Delft, dochter van Reyer Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.2) en Johanna Cornelia Boers. Zij is gedoopt op woensdag 7 maart 1781. Bij de doop van Carolina was de volgende getuige aanwezig: Carel Jan Boers [oom moederszijde]. Carolina is overleden op zondag 11 oktober 1829 in Delft, 48 jaar oud.
Adressen:
    Breedestraat, Delft    
vanaf 1787     Oude Delft 132, Delft    
Carolina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 25 december 1801 in Den Helder met Abraham Melissen, nadat zij op donderdag 24 december 1801 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan [bron: www.digitalestamboom.nl]. Bij het burgerlijk huwelijk van Carolina en Abraham was de volgende getuige aanwezig: Jacob Latesteyn Rhyn. Abraham is overleden op dinsdag 17 januari 1804 in Kaap de Goede Hoop.
Beroep:
    Marine officier, Kapitein ter Zee    
Functies:
    Commandant van een fregat van de Bataafse Republiek    
    Kolonel & kapitein ter zee    
(2) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 14 september 1807 in Leiden met Volkert Cornelis van der Sleyden, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 augustus 1807 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan [bron: www.digitalestamboom.nl]. Bij het burgerlijk huwelijk van Carolina en Volkert waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Lydie Engelbertha van Bevervoorden, Pieter Willem Boers en Jan van Noort.
Notitie bij het huwelijk van Carolina en Volkert: Bruid heeft bewijs overleden man overgebracht
Volkert is geboren op dinsdag 24 augustus 1779 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Cornelis Wilhelmus van der Sleyden en Maria de Jongh.
Beroep:
    Inspecteur der Belastingen in Den Haag    
Kinderen van Carolina en Volkert:
1 Cornelis Willem van der Sleyden Geesteranus, geboren op zondag 29 mei 1808 in Leiden. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.2.3.1.
2 Frederik Willem van der Sleyden [1.1.4.3.4.2.1.2.3.2], geboren op maandag 8 februari 1813 in Leiden. Frederik is overleden op zaterdag 4 oktober 1834 in Den Haag, 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frederik: Longontsteking
Beroep:
    Marine officier, Luitenant ter Zee 2de klasse    
Vermeld:
29-05-1834     Certificaat van de officier van Gezondheid 2de klasse Gruelman aan boord korvet Pollux (Verklaring dat Frederik Willem te ziek (borst) was om actieve dienst te doen.)    
1.1.4.3.4.2.1.2.3.1 Cornelis Willem van der Sleyden Geesteranus is geboren op zondag 29 mei 1808 in Leiden, zoon van Volkert Cornelis van der Sleyden en Carolina Johanna Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.2.1.2.3). Hij is gedoopt op vrijdag 17 juni 1808. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Maria de Jongh [grootmoeder vaderszijde] en Cornelis Wilhelmus van der Sleyden [grootvader vaderszijde]. Cornelis is overleden op dinsdag 2 juni 1840 in Fregatschip "De Twee Cornelissen", 32 jaar oud. Hij is begraven in St. Helena.
Beroepen:
vanaf 04-10-1837     Ambtenaar van de politie te Padang    
vanaf 07-10-1837     Magistraat Fiscaal bij de Raad van Justitie te Padang    
vanaf 08-05-1838     Lid van de Raad van Justitie te Batavia    
vanaf 27-08-1839     Griffier der beide Hoge Gerechtshoven in Nederlands Indië te Batavia    
Vermeld:
12-04-1837     Vertrek naar Batavia    
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 1 maart 1837 in Den Haag met Maria Wihelmina (Mimi) Just de la Paisières. Mimi is geboren in Dordrecht, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Mimi is overleden op dinsdag 1 april 1890 in Den Haag.
1.1.4.3.4.4 Maria Geesteranus, dochter van Dirk Geesteranus (zie 1.1.4.3.4) en Agniese Bodegraven. Zij is gedoopt op dinsdag 24 september 1697 in Delft. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Bodegraven [grootvader moederszijde] en Geertrui Bodegraven. Maria is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 23 oktober 1771 in Sommelsdijk.
Getuige bij:
24-05-1716     doop Maria Geesteranus (1716-1718) [zie 1.1.4.3.4.2.6]     [tante vaderszijde]    
Maria trouwde met Jacob van Nieuwesteyn. Jacob is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1700 in Delft. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Dirkje van Berthem en Johannes Blickman.
Beroep:
    Chirurgijn    
Functie:
    Schepen in Sommelsdijk op Overflakkee (ZH)    
Kinderen van Maria en Jacob:
1 Johanna van Nieuwestein [1.1.4.3.4.4.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 27 juni 1730 in Delft. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Barth en Joris Geesteranus (1707-1776) [zie 1.1.4.3.4.2.1] [neef moederszijde].
2 Agnieta van Nieuwestein [1.1.4.3.4.4.2]. Zij is gedoopt op zondag 10 augustus 1732 in Sommelsdijk. Bij de doop van Agnieta waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Geesteranus (1704-1784) [zie 1.1.4.3.4.6] [tante moederszijde] en Joris Geesteranus (1707-1776) [zie 1.1.4.3.4.2.1] [neef moederszijde].
3 Johannes van Nieuwestein, gedoopt op zondag 26 september 1734 in Sommelsdijk. Volgt 1.1.4.3.4.4.3.
4 Maria van Nieuwestein [1.1.4.3.4.4.4]. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1737 in Sommelsdijk. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Adriana van Leeuwen. Maria is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29 september 1769 in Delft.
5 Helena van Nieuwestein [1.1.4.3.4.4.5]. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1739 in Sommelsdijk. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Leeuwen [zie 1.1.4.3.4.6] [aangetrouwde oom moederszijde] en Helena Geesteranus (1704-1784) [zie 1.1.4.3.4.6] [tante moederszijde]. Helena is overleden, 25 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 oktober 1765 in Delft.
6 Theodora van Nieuwestein [1.1.4.3.4.4.6]. Zij is gedoopt op zondag 29 juli 1742 in Sommelsdijk. Bij de doop van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Leeuwen [zie 1.1.4.3.4.6] [aangetrouwde oom moederszijde] en Helena Geesteranus (1704-1784) [zie 1.1.4.3.4.6] [tante moederszijde].
1.1.4.3.4.4.3 Johannes van Nieuwestein, zoon van Jacob van Nieuwesteyn en Maria Geesteranus (zie 1.1.4.3.4.4). Hij is gedoopt op zondag 26 september 1734 in Sommelsdijk. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Sophia Rozenburg. Johannes trouwde, 39 jaar oud, op zondag 30 januari 1774 in Sommelsdijk met Neeltje Spek, nadat zij op woensdag 5 januari 1774 in ondertrouw zijn gegaan.
1.1.4.3.4.6 Helena Geesteranus, dochter van Dirk Geesteranus (zie 1.1.4.3.4) en Agniese Bodegraven. Zij is gedoopt op donderdag 14 februari 1704 in Delft. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Bodegraven en Maria Bodegraven. Helena is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 14 februari 1784 in Delft.
Testament:
03-09-1726     te Delft    
Getuige bij:
10-08-1732     doop Agnieta van Nieuwestein (geb. 1732) [zie 1.1.4.3.4.4.2]     [tante moederszijde]    
13-12-1739     doop Helena van Nieuwestein (1739-1765) [zie 1.1.4.3.4.4.5]     [tante moederszijde]    
29-07-1742     doop Theodora van Nieuwestein (geb. 1742) [zie 1.1.4.3.4.4.6]     [tante moederszijde]    
Helena trouwde, 30 jaar oud, op zondag 28 maart 1734 in Delft met Johannes van Leeuwen, nadat zij op zaterdag 13 maart 1734 in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren in Rotterdam. Johannes begon eerder een relatie met Margaretha Elsthoek (ovl. 1730).
Adres:
    Markt, Delft    
Functie:
    Koopman    
Testament:
03-09-1726     te Delft    
Getuige bij:
22-02-1739     doop Johannes Geesteranus (1739-1812) [zie 1.1.4.3.4.2.1.1]     [aangetrouwde oudoom vaderszijde]    
13-12-1739     doop Helena van Nieuwestein (1739-1765) [zie 1.1.4.3.4.4.5]     [aangetrouwde oom moederszijde]    
10-05-1742     doop Reyer Geesteranus (1742-1794) [zie 1.1.4.3.4.2.1.2]     [aangetrouwde oudoom vaderszijde]    
29-07-1742     doop Theodora van Nieuwestein (geb. 1742) [zie 1.1.4.3.4.4.6]     [aangetrouwde oom moederszijde]    
Kinderen van Helena en Johannes:
1 Johannes van Leeuwen [1.1.4.3.4.6.1]. Johannes is overleden in 1791. Hij is begraven op vrijdag 2 september 1791 in Delft.
2 Geertrui van Leeuwen [1.1.4.3.4.6.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 9 oktober 1736 in Delft. Bij de doop van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Willem de Jong en Geertrui van Leeuwen. Geertrui is overleden in 1737, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 21 mei 1737 in Delft.
1.1.5 Anna Geesteranus is geboren op maandag 1 oktober 1590 in Alkmaar, dochter van Everhardus Henrici Geesteranus (zie 1.1) en Margaretha van Foreest. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar. Anna is overleden op zondag 13 augustus 1679 in Amsterdam, 88 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 17-09-1636     (Notariële acte van Anna, Alkmaar 17-9-1636)    
vanaf 04-05-1670     (Anna komt op 4 mei 1670 voor het eerst op de Mient in Den Haag op het Heilig Avondmaal.)    
Anna trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 22 juni 1623 met Pieter Gerbrandszn. Spiegel, 41 of 42 jaar oud. Pieter is geboren in 1581. Pieter is overleden op dinsdag 19 augustus 1653, 71 of 72 jaar oud.
Beroep:
    Hoedestoffeerder    
Kinderen van Anna en Pieter:
1 Niet openbaar [1.1.5.1].
2 Niet openbaar [1.1.5.2].
3 Anna Spiegel, geboren op vrijdag 15 oktober 1632 in Alkmaar. Volgt 1.1.5.3.
1.1.5.3 Anna Spiegel is geboren op vrijdag 15 oktober 1632 in Alkmaar, dochter van Pieter Gerbrandszn. Spiegel en Anna Geesteranus (zie 1.1.5). Anna:
(1) trouwde, geen dag oud, op vrijdag 15 oktober 1632 in Alkmaar met Cornelis Schagen Hoogland, 9 maanden oud. Cornelis is geboren in januari 1632. Cornelis is overleden op woensdag 23 maart 1661, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1675 in Alkmaar met Rogier de Haan, nadat zij op zondag 6 oktober 1675 in Alkmaar in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Rogier: Weduwnaar uit Amsterdam.
Kinderen van Anna en Cornelis:
1 Pieter Schagen Hoogland [1.1.5.3.1], geboren op woensdag 15 november 1656 in Alkmaar.
2 Jacob Schagen Hoogland [1.1.5.3.2], geboren op woensdag 15 mei 1658 in Alkmaar.
3 Adriaan Schagen Hoogland [1.1.5.3.3], geboren op zondag 1 juni 1659 in Alkmaar. Adriaan is overleden op dinsdag 17 juli 1708 in Alkmaar, 49 jaar oud.
1.1.6 Petrus (Pieter) Geesteranus is geboren op donderdag 14 oktober 1593 in Alkmaar, zoon van Everhardus Henrici Geesteranus (zie 1.1) en Margaretha van Foreest. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Niet openbaar en Niet openbaar. Pieter is overleden op zaterdag 25 mei 1658 in Alkmaar, 64 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 28 mei 1658 in Alkmaar.
Notitie bij Pieter: Pieter ging naar Norden in Oost-Friesland en ontmoette er zijn broer Johannes en was aan diens sterfbed.

Bron NNBW Deel 3, kol. 447

GEESTERANUS (Petrus) (1), broeder van Johannes Evertsz. G. (kol. 444). Hij kwam 31 Mei 1611 naar Leiden en werd in 1616 predikant te Egmond aan Zee, toen nog vereenigd met Egmond a.d. Hoef. Reeds als student was hij door ’t verdedigen van zekere stellingen op 7 Mei 1616 onder de verdenking gekomen van socinianisme; hier te Egmond werd hij ijverig remonstrantsch en verscheen, met Joh. Dibbets ter synode van Enkhuizen, 2 Nov. 1618, als gedeputeerden van classis Alkmaar, om de ‘zwaricheden na den regel van Gods h. woort te helpen beslichten’, met behoud van de ‘christelijcke vryheyt’, waaronder Petrus zeide te verstaan gebondenheid aan de Schrift. Gevraagd, dat zij zouden verklaren tegen de leer der kerk, buiten de vijf artikelen, niets te hebben, hielden zij de vergadering op met ‘dubbelsinnicheden, verdraeyyngen van redenen, capteryngen van woorden, ludificatiën ende propoosten buyten de materie.’ Ook over zijn socinianisme wilde Petrus zich niet uitlaten - waarop de vergadering hem aanzeide te vertrekken. Zoo min hier als ergens was er tusschen partijen overeenstemming mogelijk. Met zijn broeder Johannes betrokken in de alkmaarder beroerten, werd hij met dezen afgezet, Maart 1619. De Staten gelastten hem zich naar ’s Gravezande te begeven en dáár nader orde af te wachten, maar, bevreesd dat zij dáár zouden worden opgelicht en naar Engeland gevoerd, om ‘in een pekton gezet te worden’ (unitariërs werden daar verbrand) weken zij uit. Johannes gaf in een breed vertoog daarvan uit beider naam den Staten kennis. Petrus ging naar Norden. In de 130e zitting der Synode is zijne leer sociniaansch genoemd: zeker is, dat hij met de remonstranten niet meer in betrekking stond. Want dezen hebben het antitrinitarisme altijd verworpen. Petrus heeft te Norden eene fransche school gehouden, daarna eene mouterij gehad en de vriendelijke behandeling, van de inwoners ondervonden, heeft ook hij door zijne toewijding aan hunne pestzieken ruimschoots vergolden. Hij stond in 1622 bij het sterfbed van zijn broeder Johannes en schrijft daarover, 15 Oct., aan zijne moeder, Grietje van Foreest te Alkmaar, in welken brief hij ook met droefheid over Camphuysen’s vertrek spreekt. Toch is ook hij niet in den vreemde gestorven. Er is een brief van zijne hand d.d. Alkmaar 11 Juni 1650 aan zijn nichtje Grietje Jansdr. Geesteranus te Noordwijk, vol sympathie voor de Rijnsburgers. Hij is na dat jaar, ongehuwd, gestorven, een van de vele merkwaardige leden van dat merkwaardig geslacht, dat eene monografie verdiende.

Hij schreef: Inleydinge tot het christelijck lijden (Haarl. 1644).

Zie: van Slee, Rijnsb. colleg. 203; Rademaker, Did. Camphuysen, 88, 91, 101 vlg.; Brandt, Ref., II 391 vlg. 924 vlg.; III 371-388, 565; Reitsma en v. Veen, Acta, II 42-45; Sandii, Bibl. Antitr. 114.

Knappert
Functies:
van 1616 tot 1619     Proponent in Egmond aan Zee (Pieter werd afgezet in 1619 wegens Remonstrantsche sympathieën.)    
van 1616 tot 1619     Proponent in Egmond op den Hoef    
van 1637 tot 1657     Penningmeester van Heer Huygen Waard (Enkele notariële acten van Pieter zijn bekend in zijn functies bij de Heer Huygen Waard (o.a. op 7 oktober 1652).)    
van 1644 tot 1657     Secretaris van Heer Huygen Waard    
Opleiding:
vanaf 31-05-1611     Staten College te Leiden    
Vermeld:
vanaf 1619     Vestiging in Norden, Ost-Friesland    
Pieter trouwde, 34 jaar oud, op maandag 7 februari 1628 in Norden, Oost Friesland met Anna Agen, 26 jaar oud. Anna is geboren op maandag 1 oktober 1601 in Norden, Oost Friesland. Anna is overleden op vrijdag 30 januari 1643 in Alkmaar, 41 jaar oud.
Kind van Pieter en Anna:
1 N.N. Geesteranus [1.1.6.1]. N.N. is overleden op woensdag 18 juli 1629.
1.2 Hendrik Hendrikzn. (Hendrik) Geesteranus is geboren na 1554, zoon van Hendrik Geesteranus (zie 1). Hendrik is overleden in 1583 in Haarlem, ten hoogste 29 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Bron NNBW Deel 3, blz. 442:

GEESTERANUS (Hendrik Hendriksz.), geb. omstreeks 1584, overl. te Haarlem 1640.

Hij was hoogstwaarschijnlijk de zoon van Hendrik Everardi Geesteranus, die van 1577-1580 te Leiden theologie studeerde als pupil van Arent Cornelisz. en de andere delftsche predikanten en wiens, door mij uitgegeven, brieven aan zijne maecenaten voor onze kennis van het toenmalig studentenleven van belang zijn. Zijne liefdesbetrekking met de dochter van Winandus Beeck bracht hem in een conflict met Caspar Coolhaas, waarom zij elkander 9 Sept. 1579 voor de academische vierschaar daagden, welke bij die gelegenheid hare eerste zitting hield. Eerst op de rotterdamsche synode van 1581 werd het geschil bijgelegd. Wij hebben hiervan met een enkel woord melding gemaakt, omdat gewoonlijk beide Hendrikken met elkander verward worden. Wat nu onzen Henricus Henrici aangaat, hij schijnt dezen, zijnen vader, vroeg verloren te hebben. Schrevelius althans verhaalt, dat hij in zijn jeugd, door de hardheid van zijn stiefvader, de schapen hoeden moest, maar dat zijne voogden hem, gemerkt zijn vlug verstand, hebben laten studeeren, eerst op de latijnsche school te Haarlem, daarna ter leidsche academie. In het Album komt zijn naam noch op Geesteranus noch op Geisteranus of Gheisteranus of hoe ook gespeld voor, maar misschien is hij ‘Henricus Henrici Naaldewicensis C. al.’, kol. 34 vermeld op ’t jaar 1599; en uit het archief van Curatoren blijkt, dat hij in 1600, 1602, 1603 en 1604 ‘theses exercitii gratia’ heeft verdedigd en 16 Juli van dat laatste jaar gepromoveerd is tot magister artium op Philosophemata miscellanea. In 1604 volgt dan nog zijne intrede als predikant te Assendelft in de cl. Haarlem. Dáár heeft hij, gelijk zoovelen van zijn geslacht, den invloed ondergaan der remonstrantsche denkbeelden en wel in die mate, dat hij de Remonstrantie van 14 Januari 1610 als Henricus Henrici G. mede onderteekende. Hij schijnt echter zijne gevoelens, niet alleen gelijk Cornelis en Arnold (zie boven) verborgen te hebben gehouden, maar zelfs te hebben gewijzigd. Want in 1612 beroept hem de haarlemsche gemeente zonder dat van eenig verzet blijkt en in 1618 verklaart Henricus ter synode van Enkhuizen, ‘zulcke onderteeckenynge hem leedt te sijn.’ De tijdgenooten beoordeelden de zwenking al naar de partij waartoe zij behoorden, Trigland zegt, dat wij behooren te gelooven dat Henricus gehandeld heeft ‘uyt conscientie’, Wttenbogaert merkt alleen rustig op: ‘Sij en bleven niet alle, eenige gingen, alst op ’t nijpen quam, terugge, sommige uyt conscientie (so sij seyden) als haer naerder bedacht hebbende, andere hun voegende naer den tijdt.’ Paschier is vinniger. In een brief aan Episcopius uit veel later jaren (1639) schrijft hij over het toen te Haarlem geruchtmakend geval, dat ds. H. Geesteranus eene dame beschuldigd had van in haren tuin met een man, die niet haar echtgenoot was, Adam en Eva vóór den val vertoond te hebben. Bewijzen had hij niet kunnen geven en alles ingetrokken. ‘De luyden’ schrijft Paschier, ‘lachen met hem ende segghen, ja souden haast zinghen: wat een vent is Henderick! Hij weet hem so gereckelick te voeghen als een gebreyde kous, so heeft hij oock weten te doen in de Arminiaensche tijt ... hij wort bij veele voor een rechten weyffelaer geacht.’ Zeker maakt hij den indruk van een uiterst zwak en weifelmoedig man. Tijdens de haarlemsche controversen over de (onwettige) invoering door den magistraat van de kerkorde van 1591, waarbij het kwam tot de keuze van een tegenkerkeraad - twist ter synode van Enkhuizen in 1618, bovengenoemd, beslecht - had Henricus aan die invoering medegewerkt, dus gehandeld in remonstrantschen geest. Thans ter synode verklaart hij, dat zoo hij zich toen ergens in vergrepen had, dat niet uit moedwil, maar ‘ofte vuyt onwetenheyt ofte vuyt onvoorsichticheyt’ geschied was. Hij wordt dan ook in zijn dienst gehandhaafd na schuldbelijdenis, gewillig uitgesproken. Blijkbaar een man, wien het inroeien tegen een stroom zwaar viel en die door zekere slappe toegevendheid met de meerderheid medeging. Zeker ook meer een man voor de studeerkamer dan voor het strijdperk, waarvoor toen wel even sterke overtuiging als zenuwen noodig waren. Hij heet een ‘diepzinnig geleerd predikant’ en zijne verklaring van ’t Hooglied is er om dat te bewijzen.

Behalve deze Verklaring van ’t Hooglied Salomons (1638) schreef hij nog een lofzang op Samuel Ampsinck’s Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (16283) (zie I kol. 118).

Zie: Nederl. Archief v. kerkg. VIII (1911) 81-96; Bronnen t.d. gesch. d. Leidsche univ., uitg. Molhuysenl (1913) 9, 153, 463*, 469*; dez. in L. jaarb. 1909, 59; Reitsma en v. Veen, Acta II, 5-15; 209; I, 370; Th. Schrevelius, Harlemias (1750*), 390; H.Y. Groenewegen, De remonstrantie (1910), 28; van Alphen, N. Kerk. Handb. 1908, bijl. 116; Trigland, Kerckel. Gesch. 536, 821-834; Wttenbogaert, De kerckel. hist. 529, 791-798; Brandt, Ref. II, 919-922; van Vloten, Paschier de Fijne, aantt. 73.

Knappert
Functies:
    Predikant te Haarlem    
van ±15-04-1581 tot ±15-06-1581     Predikant te Naaldwijk    
Opleidingen:
van 02-12-1574 tot 25-06-1577     Universiteit te Heidelberg (Wordt ingeschreven onder de naam Henricus Eberhartus Geisteranus onder no. 90

Behaalt het Baccalauraat op 25 juni 1577)
  [bron: Die Matrikel der Universität Heidelberg, Teil II, blz. 72]
vanaf 13-09-1577     Staten College te Leiden (Studeert, samen met zijn broer Jodocus, op kosten van een fonds, beheerd door Arent Corneliszn. ’s-Gravesande en andere Delfste predikanten. Toen dit fonds uitgeput raakte werd het door de stad Delft, welke tevens een magistraat aanstelde op het fonds, aangevuld. Zij waren eerst ingekwartierd bij rector Stockius en toen dit werd afgekeurd door de Delfste predikanten, trokken zij in bij Wijnand Beeck.)    
Hendrik trouwde met Grietje Claesdr. Beeck. Grietje is een stiefdochter van Winandus Gerhardi (Wijnand) Bekius. Grietje is overleden in 1643 in Haarlem. Zij is begraven op zaterdag 9 mei 1643 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Grietje: Grietje overlijdt als "moeder van dominee Geesteranus zaliger"
Grietje trouwde later op dinsdag 15 maart 1588 in Haarlem met Lennaert Aeriaenszn..
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Henricus (Hendrik) Geesteranus, gedoopt op woensdag 24 mei 1581 in Naaldwijk. Volgt 1.2.1.
2 Anna Geesteranus [1.2.2]. Zij is gedoopt op donderdag 20 januari 1583 in Haarlem. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Hendrikxdr., Machteld Beeck en Everhardus Henrici Geesteranus (1546-1595) [zie 1.1] [oom vaderszijde].
1.2.1 Henricus (Hendrik) Geesteranus, zoon van Hendrik Hendrikzn. (Hendrik) Geesteranus (zie 1.2) en Grietje Claesdr. Beeck. Hij is gedoopt op woensdag 24 mei 1581 in Naaldwijk. Hendrik is overleden op maandag 26 november 1640 in Haarlem, 59 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 december 1640 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Begraven in de Grote Kerk van Haarlem.
Notitie bij Hendrik: Hendrik verloor op tweejarige leeftijd zijn vader en had een slechte en arme jeugd, daar hij een harde stiefvader had die hem schapen liet hoeden om wat te verdienen. Anderen echter merkten zijn goed verstand en gaven hem een opvoeding. Zo kon hij eerst de Latijnse school te Haarlem bezoeken onder rector Schrevelius en werd later te Leiden ingeschreven aan het Staten College. Schrevelius, Theodorus (1572 - 1649) was wel sinds 1597 als leraar aan de school verbonden, maar werd er pas in 1604 rector van en werd in 1618 ontheven door godsdienstige redenen.
Functies:
11-?-1604     Proponent in Alkmaar    
vanaf 26-08-1612     Predikant te Haarlem    
03-?-1622     (in beyde de diensten van scholarcha in de Grieksch-Latijnse school en opzichter van de Liberije der Stadt Haarlem.)    
Opleiding:
van 16-01-1599 tot 23-06-1604     Staten College te Leiden (Ingeschreven als Henricus Henrici Naaldewicensis.)    
Vermeld:
    Acte der Remonstrantie (Hendrik tekende de Acte der Remonstrantie als opgesteld op 14 januari 1610, maar herriep later zijn ondertekening.)    
Getuige bij:
19-09-1628     doop Dirk Geesteranus (1628-1669) [zie 1.2.1.1.1]     [grootvader vaderszijde]    
29-07-1636     doop Henricus Geesteranus (1636-1637) [zie 1.2.1.1.3]     [grootvader vaderszijde]    
20-05-1638     doop Henricus Geesteranus (geb. 1638) [zie 1.2.1.1.4]     [grootvader vaderszijde]    
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1605 in Haarlem met Aaltje Hendriksdr. Bruining, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op zondag 11 september 1605 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Hendrik en Aaltje testeerden samen voor notaris Jacob Schout op 17-5-1636.
Aaltje is een dochter van Hendrik Janszn. Bruining en Grietje Cornelisdr.. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1581 in Haarlem.
Getuige bij:
02-03-1631     doop Aaltje Geesteranus (1631-1680) [zie 1.2.1.1.2]     [grootmoeder vaderszijde]    
20-05-1638     doop Henricus Geesteranus (geb. 1638) [zie 1.2.1.1.4]     [grootmoeder vaderszijde]    
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Henricus Geesteranus, geboren omstreeks 1606 in Assendelft. Volgt 1.2.1.1.
2 Johannes Geesteranus [1.2.1.2]. Hij is gedoopt op vrijdag 6 juni 1614 in Haarlem. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Sophia Jansdr. en Adryaan Puteanus.
Opleidingen:
vanaf 17-04-1624     Latijnse School te Haarlem (Bij Resolutie van Burgemeesters werd Johannes benoemd tot stads alumnus en mocht hij inwonen bij conrector Duyst van de Latijnse School.)    
vanaf 01-02-1629     Staten College te Leiden (Johannes misdroeg er zich echter en toen zijn vader hierop opmerkzaam werd gemaakt, zeide deze dat hij zijn zoon thuis zou halen en hem daarna zo mogelijk weer naar Leiden terug zou brengen (Resoluties van Haarlems Burgemeesters van 19-4-1629).)    
3 Cornelis Geesteranus [1.2.1.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 12 juli 1616 in Haarlem. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Floreszn. en Lijsbeth Cornelisdr..
Opleiding:
vanaf 28-10-1632     Staten College te Leiden    
4 Abraham Geesteranus [1.2.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1619 in Haarlem. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Vrede Bruyningh en Frans Huybertszn. van Clarenbeek. Abraham is overleden op maandag 14 juli 1636 in Leiden, 16 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 juli 1636 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Abraham: Begraven in de Grote Kerk.
Opleiding:
vanaf 10-04-1636     Staten College te Leiden (Abraham woonde aan de Groenehasegracht.)    
5 Margaretha Geesteranus [1.2.1.5]. Zij is gedoopt op maandag 23 oktober 1623 in Haarlem. Bij de doop van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Ampsingius en Maria de Key. Margaretha is overleden in 1673 in Haarlem, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 april 1673 in Haarlem.
Notitie bij Margaretha: Margaretha testeerde te Haarlem op 5 september 1668.
Getuige bij:
17-05-1668     doop Henricus Geesteranus (1668-1685) [zie 1.2.1.1.5.3]     [oudtante vaderszijde]    
1.2.1.1 Henricus Geesteranus is geboren omstreeks 1606 in Assendelft, zoon van Henricus (Hendrik) Geesteranus (zie 1.2.1) en Aaltje Hendriksdr. Bruining.
Beroep:
    Apotheker te Haarlem    
Henricus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 19 oktober 1627 in Haarlem met Anneke Dirx Verbeek, 20 jaar oud, nadat zij op zondag 3 oktober 1627 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Anneke is een dochter van Dirck Adriaanszn. Verbeek en Anna Jansdr. Napels. Zij is gedoopt op donderdag 5 april 1607 in Haarlem. Anneke is overleden in 1666 in Haarlem, 58 of 59 jaar oud. Zij is begraven op maandag 15 november 1666 in Haarlem.
Kinderen van Henricus en Anneke:
1 Dirk Geesteranus, gedoopt op dinsdag 19 september 1628 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.1.
2 Aaltje Geesteranus, gedoopt op zondag 2 maart 1631 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.2.
3 Henricus Geesteranus [1.2.1.1.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 juli 1636 in Haarlem. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Greetje Jansdr. van Napels, Thomas Verbeek en Hendrik Geesteranus (1581-1640) [zie 1.2.1] [grootvader vaderszijde]. Henricus is overleden in 1637, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 4 juli 1637 in Haarlem.
4 Henricus Geesteranus [1.2.1.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 20 mei 1638 in Haarlem. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Napels, Aaltje Hendriksdr. Bruining (geb. 1581) [zie 1.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Hendrik Geesteranus (1581-1640) [zie 1.2.1] [grootvader vaderszijde].
5 Thomas Geesteranus, gedoopt op donderdag 3 januari 1641 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.5.
6 Nicolaas Geesteranus, gedoopt op donderdag 30 april 1643 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.
1.2.1.1.1 Dirk Geesteranus, zoon van Henricus Geesteranus (zie 1.2.1.1) en Anneke Dirx Verbeek. Hij is gedoopt op dinsdag 19 september 1628 in Haarlem. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Adrian Claesdr., Jacobus Hoevius en Hendrik Geesteranus (1581-1640) [zie 1.2.1] [grootvader vaderszijde]. Dirk is overleden in 1669 in Haarlem, 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 21 november 1669 in Haarlem.
Beroep:
    Banketbakker    
Getuige bij:
08-07-1664     huwelijk Thomas Geesteranus (1641-1694) en Elisabeth Niese (ovl. 1702) [zie 1.2.1.1.5]     [broer bruidegom]    
18-12-1664     doop Henricus Geesteranus (1664-1704) [zie 1.2.1.1.6.1]     [oom vaderszijde]    
Dirk:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 6 december 1650 in Haarlem met Jannetje Pietersdr. van Geelen, nadat zij op zondag 20 november 1650 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jannetje: Ondertrouw kan ook zijn 19 november 1650 te Amsterdam
Jannetje is overleden in 1663 in Haarlem. Zij is begraven op zaterdag 6 januari 1663 in Haarlem.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 6 juni 1666 in Haarlem met Josina van Erp, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 23 mei 1666 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Josina: Weduwe van Jan Lobick.
Voor dit huwelijk zijn huwelijksevoorwaarden opgemaakt bij notaris te Haarlem op 21 mei 1666.
Josina is een dochter van Abraham Dirckszn. van Erp en Marijke Cornelisdr.. Zij is gedoopt op zondag 8 juni 1642 in Haarlem.
Kinderen van Dirk en Jannetje:
1 Anna Geesteranus [1.2.1.1.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1651 in Haarlem. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Marietje Willemsdr., Jacobus Hoevius en Aaltje Geesteranus (1631-1680) [zie 1.2.1.1.2] [tante vaderszijde].
2 Petrus Geesteranus [1.2.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1653 in Haarlem. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje Dirksdr. en Jacobus Hoevius.
3 Johannes Geesteranus [1.2.1.1.1.3]. Hij is gedoopt op woensdag 30 juni 1655 in Haarlem. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Colthman en Laurijntje Losser.
4 Catharina Geesteranus [1.2.1.1.1.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 4 juni 1658 in Haarlem. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Margrietha Dijks, Pieter Wijnandts en Aaltje Geesteranus (1631-1680) [zie 1.2.1.1.2] [tante vaderszijde]. Catharina is overleden op vrijdag 26 maart 1700 in Haarlem, 41 jaar oud.
1.2.1.1.2 Aaltje Geesteranus, dochter van Henricus Geesteranus (zie 1.2.1.1) en Anneke Dirx Verbeek. Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1631 in Haarlem. Bij de doop van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Laurens Ariszn. Akersloot en Aaltje Hendriksdr. Bruining (geb. 1581) [zie 1.2.1] [grootmoeder vaderszijde]. Aaltje is overleden in 1680 in Haarlem, 48 of 49 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 17 oktober 1680 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Begraven in de Grote Kerk van Haarlem.
Getuige bij:
05-11-1651     doop Anna Geesteranus (geb. 1651) [zie 1.2.1.1.1.1]     [tante vaderszijde]    
04-06-1658     doop Catharina Geesteranus (1658-1700) [zie 1.2.1.1.1.4]     [tante vaderszijde]    
14-03-1677     doop Nicolaas Geesteranus (1677-1698) [zie 1.2.1.1.5.5]     [tante vaderszijde]    
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 19 november 1658 in Haarlem met Nicolaas Corneliszn. Patijn, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Nicolaas: Begraven in de Grote Kerk van Haarlem.
Nicolaas is een zoon van Cornelis Andrieszn. Patijn en Niet openbaar. Hij is gedoopt op woensdag 10 september 1636 in Haarlem. Nicolaas is overleden in 1680 in Haarlem, 43 of 44 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 juli 1680 in Haarlem.
Getuige bij:
26-03-1664     doop Jacomijntje Patijn (geb. 1664) [zie 1.2.1.1.2.3]     [vader]    
17-05-1668     doop Henricus Geesteranus (1668-1685) [zie 1.2.1.1.5.3]     [aangetrouwde oom vaderszijde]    
21-08-1672     doop Aernout of Arnold Geesteranus (1672-1702) [zie 1.2.1.1.5.4]     [aangetrouwde oom vaderszijde]    
Kinderen van Aaltje en Nicolaas:
1 Henricus Patijn [1.2.1.1.2.1]. Hij is gedoopt op vrijdag 30 januari 1660 in Haarlem. Henricus is overleden op zaterdag 21 augustus 1660 in Haarlem, 6 maanden oud.
2 Cornelis Patijn [1.2.1.1.2.2]. Hij is gedoopt op woensdag 31 januari 1663 in Haarlem. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Andrieszn. Patijn [grootvader vaderszijde] en Andries Patijn. Cornelis is overleden vóór januari 1668 in Haarlem, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Jacomijntje Patijn [1.2.1.1.2.3]. Zij is gedoopt op woensdag 26 maart 1664 in Haarlem. Bij de doop van Jacomijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Patijn en Nicolaas Corneliszn. Patijn (1636-1680) [zie 1.2.1.1.2] [vader].
4 Cornelia Patijn [1.2.1.1.2.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 13 november 1665 in Haarlem.
5 Anna Patijn [1.2.1.1.2.5]. Zij is gedoopt op woensdag 15 december 1666 in Haarlem.
6 Cornelis Patijn [1.2.1.1.2.6]. Hij is gedoopt op zondag 8 januari 1668 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Begraven in de Grote Kerk van Haarlem
Cornelis is overleden op woensdag 15 april 1750 in Haarlem, 82 jaar oud.
Beroep:
    Makelaar    
1.2.1.1.5 Thomas Geesteranus, zoon van Henricus Geesteranus (zie 1.2.1.1) en Anneke Dirx Verbeek. Hij is gedoopt op donderdag 3 januari 1641 in Haarlem. Bij de doop van Thomas waren de volgende getuigen aanwezig: Annetje Duyst, Jan van Napels en Hendrikje Verbeek. Thomas is overleden in 1694 in Haarlem, 52 of 53 jaar oud. Hij is begraven op maandag 19 juli 1694 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Thomas: Begraven in de Grote Kerk van Haarlem.
Beroep:
    Koopman te Haarlem    
Getuige bij:
26-08-1668     doop Petrus Geesteranus (1668-1668) [zie 1.2.1.1.6.2]     [oom vaderszijde]    
01-01-1690     doop Willem Geesteranus (1690-1690) [zie 1.2.1.1.6.11]     [oom vaderszijde]    
Thomas trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 8 juli 1664 in Haarlem met Elisabeth Niese, nadat zij op vrijdag 13 juni 1664 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Thomas en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Aernout Niese [vader bruid], Tomas van Santen en Dirk Geesteranus (1628-1669) [zie 1.2.1.1.1] [broer bruidegom]. Elisabeth is geboren in Rotterdam, dochter van Aernout Niese. Elisabeth is overleden in 1702 in Haarlem. Zij is begraven op zaterdag 14 januari 1702 in Haarlem.
Getuige bij:
03-02-1672     doop Maria Geesteranus (1672-1761) [zie 1.2.1.1.6.4]     [aangetrouwde tante vaderszijde]    
23-03-1681     doop Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8]     [aangetrouwde tante vaderszijde]    
08-06-1685     doop Aaltje of Alida Geesteranus (1685-1730) [zie 1.2.1.1.6.10]     [aangetrouwde tante vaderszijde]    
Kinderen van Thomas en Elisabeth:
1 Hendricus Geesteranus [1.2.1.1.5.1]. Hij is gedoopt op zondag 12 april 1665 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Hendricus is overleden vóór 1668, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Maria Geesteranus [1.2.1.1.5.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 18 mei 1666 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.
3 Henricus Geesteranus [1.2.1.1.5.3]. Hij is gedoopt op donderdag 17 mei 1668 in Haarlem. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Geesteranus (1623-1673) [zie 1.2.1.5] [oudtante vaderszijde], Nicolaas Corneliszn. Patijn (1636-1680) [zie 1.2.1.1.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Nicolaas Geesteranus (1643-1691) [zie 1.2.1.1.6] [oom vaderszijde]. Henricus is overleden in 1685 in Haarlem, 16 of 17 jaar oud. Hij is begraven op maandag 12 maart 1685 in Haarlem.
4 Aernout of Arnold Geesteranus, gedoopt op zondag 21 augustus 1672 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.5.4.
5 Nicolaas Geesteranus [1.2.1.1.5.5]. Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1677 in Haarlem. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje Geesteranus (1631-1680) [zie 1.2.1.1.2] [tante vaderszijde] en Nicolaas Geesteranus (1643-1691) [zie 1.2.1.1.6] [oom vaderszijde]. Nicolaas is overleden in 1698 in Haarlem, 20 of 21 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 september 1698 in Haarlem.
6 Gerard Frederik Geesteranus [1.2.1.1.5.6]. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1679 in Haarlem. Bij de doop van Gerard waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Bessels en Clasina Maria Niese. Gerard is overleden in 1706 in Haarlem, 26 of 27 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 februari 1706 in Haarlem.
Notitie bij Gerard: Op 5 oktober 1701 notariële acte te Rotterdam samen met broer Aernout betreffende vruchtgebruik en kapitaal ten gunste van Elisabeth Niese.
7 N.N. Geesteranus [1.2.1.1.5.7], levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op zaterdag 6 april 1680 in Haarlem.
8 Mattheus Geesteranus [1.2.1.1.5.8]. Hij is gedoopt op zondag 27 augustus 1684 in Haarlem. Bij de doop van Mattheus waren de volgende getuigen aanwezig: Aernout Niese [grootvader moederszijde] en Nicolaas Geesteranus (1643-1691) [zie 1.2.1.1.6] [oom vaderszijde]. Mattheus is overleden in 1684 in Haarlem, geen jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 12 september 1684 in Haarlem.
1.2.1.1.5.4 Aernout of Arnold Geesteranus, zoon van Thomas Geesteranus (zie 1.2.1.1.5) en Elisabeth Niese. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1672 in Haarlem. Bij de doop van Aernout waren de volgende getuigen aanwezig: Aernout Niese [grootvader moederszijde], Nicolaas Corneliszn. Patijn (1636-1680) [zie 1.2.1.1.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Hendrina de Ketelaar (1645-1698) [zie 1.2.1.1.6] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Aernout is overleden in 1702 in Haarlem, 29 of 30 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 oktober 1702 in Haarlem.
Notitie bij Aernout: Op 5 oktober 1701 notariële acte te Rotterdam samen met broer Gerard Frederik betreffende vruchtgebruik en kapitaal ten gunste van Elisabeth Niese.
Aernout trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 januari 1696 in Haarlem met Anna van Steenwijk, 19 jaar oud, nadat zij op donderdag 5 januari 1696 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1676 in Haarlem. Anna is overleden in 1741 in Haarlem, 64 of 65 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 13 december 1741 in Haarlem.
1.2.1.1.6 Nicolaas Geesteranus, zoon van Henricus Geesteranus (zie 1.2.1.1) en Anneke Dirx Verbeek. Hij is gedoopt op donderdag 30 april 1643 in Haarlem. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Bartel Brienen, Pieter Pieterszn. de Jogh en Hendrikje Verbeek. Nicolaas is overleden in 1691 in Haarlem, 47 of 48 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 27 december 1691 in Haarlem.
Getuige bij:
17-05-1668     doop Henricus Geesteranus (1668-1685) [zie 1.2.1.1.5.3]     [oom vaderszijde]    
14-03-1677     doop Nicolaas Geesteranus (1677-1698) [zie 1.2.1.1.5.5]     [oom vaderszijde]    
27-08-1684     doop Mattheus Geesteranus (1684-1684) [zie 1.2.1.1.5.8]     [oom vaderszijde]    
Nicolaas trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 27 maart 1663 in Haarlem met Hendrina de Ketelaar, 17 jaar oud, nadat zij op zondag 11 maart 1663 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Hendrina is een dochter van Pieth de Ketelaar en Marie Greve. Zij is gedoopt op woensdag 14 juni 1645 in Haarlem. Hendrina is overleden in 1698 in Haarlem, 52 of 53 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 24 mei 1698 in Haarlem.
Getuige bij:
21-08-1672     doop Aernout of Arnold Geesteranus (1672-1702) [zie 1.2.1.1.5.4]     [aangetrouwde tante vaderszijde]    
29-06-1695     doop Nicolaas Geesteranus (1695-1695) [zie 1.2.1.1.6.1.2]     [grootmoeder vaderszijde]    
16-11-1696     doop Nicolaas Geesteranus (1696-1698) [zie 1.2.1.1.6.1.3]     [grootmoeder vaderszijde]    
Kinderen van Nicolaas en Hendrina:
1 Henricus Geesteranus, gedoopt op donderdag 18 december 1664 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.1.
2 Petrus Geesteranus [1.2.1.1.6.2]. Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1668 in Haarlem. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieth de Ketelaar [grootvader moederszijde] en Thomas Geesteranus (1641-1694) [zie 1.2.1.1.5] [oom vaderszijde]. Petrus is overleden in 1668 in Haarlem, geen jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 8 december 1668 in Haarlem.
3 Maria Geesteranus [1.2.1.1.6.3]. Zij is gedoopt op zondag 15 december 1669 in Haarlem. Maria is overleden in 1669 in Haarlem, geen jaar oud.
4 Maria Geesteranus, gedoopt op woensdag 3 februari 1672 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.4.
5 Anna Geesteranus [1.2.1.1.6.5]. Zij is gedoopt op donderdag 16 mei 1675 in Haarlem. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Greve en Willem Koorn. Anna is overleden in 1677 in Haarlem, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 augustus 1677 in Haarlem.
6 Pieter Geesteranus [1.2.1.1.6.6]. Hij is gedoopt op zondag 24 oktober 1677 in Haarlem. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Greve, Willem Koorn en Cornelis Andrieszn. Patijn. Pieter is overleden in 1678 in Haarlem, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 3 maart 1678 in Haarlem.
7 Pieter Geesteranus [1.2.1.1.6.7]. Hij is gedoopt op dinsdag 18 juli 1679 in Haarlem. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Sara de Ketelaar en Hendrik Witte. Pieter is overleden in 1720 in Haarlem, 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 7 februari 1720 in Haarlem.
Opleiding:
vanaf 15-05-1708     Staten College te Leiden, Geneeskunde    
Getuige bij:
26-08-1708     doop Nicolaas Wolff (geb. 1708) [zie 1.2.1.1.6.10.2]     [oom moederszijde]    
31-07-1711     doop Hendrina Noppen (geb. 1711) [zie 1.2.1.1.6.8.4]     [oom moederszijde]    
22-05-1712     doop Hendrina Wolff (1712-1756) [zie 1.2.1.1.6.10.4]     [oom moederszijde]    
19-08-1714     doop Maria Wolff (geb. 1714) [zie 1.2.1.1.6.10.6]     [oom moederszijde]    
8 Anna Geesteranus, gedoopt op zondag 23 maart 1681 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.8.
9 Willem Geesteranus [1.2.1.1.6.9]. Hij is gedoopt op zondag 22 augustus 1683 in Haarlem. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Pieth de Ketelaar [grootvader moederszijde] en Sara de Ketelaar. Willem is overleden in 1683 in Haarlem, geen jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 oktober 1683 in Haarlem.
10 Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus, gedoopt op vrijdag 8 juni 1685 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.10.
11 Willem Geesteranus [1.2.1.1.6.11]. Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1690 in Haarlem. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Sara de Ketelaar en Thomas Geesteranus (1641-1694) [zie 1.2.1.1.5] [oom vaderszijde]. Willem is overleden in 1690 in Haarlem, geen jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 28 januari 1690 in Haarlem.
1.2.1.1.6.1 Henricus Geesteranus, zoon van Nicolaas Geesteranus (zie 1.2.1.1.6) en Hendrina de Ketelaar. Hij is gedoopt op donderdag 18 december 1664 in Haarlem. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Marie Greve [grootmoeder moederszijde], Cornelis Andrieszn. Patijn en Dirk Geesteranus (1628-1669) [zie 1.2.1.1.1] [oom vaderszijde]. Henricus is overleden in 1704 in Haarlem, 39 of 40 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 21 oktober 1704 in Haarlem. Henricus trouwde met Anna Pauw. Anna is geboren in Noordwijkerhout, dochter van Niet openbaar en Eva Vogels. Anna is overleden in 1733 in Haarlem. Zij is begraven op vrijdag 4 september 1733 in Haarlem.
Kinderen van Henricus en Anna:
1 Eva Geesteranus [1.2.1.1.6.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 4 oktober 1693 in Haarlem. Bij de doop van Eva waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Baas en Eva Vogels (ovl. 1733) [grootmoeder moederszijde]. Eva is overleden in 1748 in Haarlem, 54 of 55 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19 januari 1748.
2 Nicolaas Geesteranus [1.2.1.1.6.1.2]. Hij is gedoopt op woensdag 29 juni 1695 in Haarlem. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina de Ketelaar (1645-1698) [zie 1.2.1.1.6] [grootmoeder vaderszijde] en Daniel Cloribus (1667-1732) [zie 1.2.1.1.6.4] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Nicolaas is overleden in 1695 in Haarlem, geen jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 juli 1695 in Haarlem.
3 Nicolaas Geesteranus [1.2.1.1.6.1.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 16 november 1696 in Haarlem. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Danielszn. Cloribus en Hendrina de Ketelaar (1645-1698) [zie 1.2.1.1.6] [grootmoeder vaderszijde]. Nicolaas is overleden in 1698 in Haarlem, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 12 december 1998 in Haarlem.
4 Egbertus Geesteranus [1.2.1.1.6.1.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 22 augustus 1698 in Haarlem. Bij de doop van Egbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Eva Vogels (ovl. 1733) [grootmoeder moederszijde] en Daniel Cloribus (1667-1732) [zie 1.2.1.1.6.4] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Egbertus is overleden in 1699 in Haarlem, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 augustus 1699 in Haarlem.
5 Hendrina Geesteranus [1.2.1.1.6.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1699 in Haarlem. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Daniel Cloribus (1667-1732) [zie 1.2.1.1.6.4] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Maria Geesteranus (1672-1761) [zie 1.2.1.1.6.4] [tante vaderszijde]. Hendrina is overleden in 1699 in Haarlem, geen jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 21 november 1699 in Haarlem.
6 Hendrina Geesteranus, gedoopt op donderdag 27 januari 1701 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.1.6.
7 Nicolaas Geesteranus [1.2.1.1.6.1.7]. Hij is gedoopt op woensdag 21 juni 1702 in Haarlem. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Grieken en Eva Vogels (ovl. 1733) [grootmoeder moederszijde]. Nicolaas is overleden in 1702 in Haarlem, geen jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 september 1702 in Haarlem.
8 N.N. Geesteranus [1.2.1.1.6.1.8], levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 27 november 1703 in Haarlem.
1.2.1.1.6.1.6 Hendrina Geesteranus, dochter van Henricus Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.1) en Anna Pauw. Zij is gedoopt op donderdag 27 januari 1701 in Haarlem. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Koorn en Eva Vogels (ovl. 1733) [grootmoeder moederszijde]. Hendrina is overleden in 1728 in Haarlem, 26 of 27 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 17 december 1728 in Haarlem. Hendrina trouwde met Adriaan Stompwijk. Adriaan is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hij is gedoopt op donderdag 8 april 1700 in Haarlem. Adriaan is overleden in 1750 in Haarlem, 49 of 50 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 31 juli 1750. Adriaan trouwde later met Alletta Wolff (geb. 1713), zie 1.2.1.1.6.10.5.
1.2.1.1.6.4 Maria Geesteranus, dochter van Nicolaas Geesteranus (zie 1.2.1.1.6) en Hendrina de Ketelaar. Zij is gedoopt op woensdag 3 februari 1672 in Haarlem. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Andrieszn. Patijn, Maria Warmond en Elisabeth Niese (ovl. 1702) [zie 1.2.1.1.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Maria is overleden in 1761 in Haarlem, 88 of 89 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 oktober 1761 in Haarlem.
Getuige bij:
25-10-1699     doop Hendrina Geesteranus (1699-1699) [zie 1.2.1.1.6.1.5]     [tante vaderszijde]    
19-08-1714     doop Maria Wolff (geb. 1714) [zie 1.2.1.1.6.10.6]     [tante moederszijde]    
Maria trouwde met Daniel Cloribus. Daniel is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hij is gedoopt op vrijdag 14 oktober 1667 in Haarlem. Daniel is overleden in 1732 in Haarlem, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 18 oktober 1732 in Haarlem.
Getuige bij:
29-06-1695     doop Nicolaas Geesteranus (1695-1695) [zie 1.2.1.1.6.1.2]     [aangetrouwde oom vaderszijde]    
22-08-1698     doop Egbertus Geesteranus (1698-1699) [zie 1.2.1.1.6.1.4]     [aangetrouwde oom vaderszijde]    
25-10-1699     doop Hendrina Geesteranus (1699-1699) [zie 1.2.1.1.6.1.5]     [aangetrouwde oom vaderszijde]    
05-08-1722     doop Anna Wolff (geb. 1722) [zie 1.2.1.1.6.10.9]     [aangetrouwde oom moederszijde]    
30-01-1724     doop Hendrik Wolff (geb. 1724) [zie 1.2.1.1.6.10.10]     [aangetrouwde oom moederszijde]    
Kinderen van Maria en Daniel:
1 Nicolaas Cloribus [1.2.1.1.6.4.1], geboren op woensdag 6 juli 1695 in Amsterdam. Hij is gedoopt op de 7e van een onbekende maand in 1695 in Amsterdam.
2 Nicolaas Cloribus [1.2.1.1.6.4.2], geboren op vrijdag 22 februari 1697 in Amsterdam.
3 Hendrina Cloribus [1.2.1.1.6.4.3], geboren op woensdag 8 juli 1699 in Amsterdam.
1.2.1.1.6.8 Anna Geesteranus, dochter van Nicolaas Geesteranus (zie 1.2.1.1.6) en Hendrina de Ketelaar. Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1681 in Haarlem. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Koorn en Elisabeth Niese (ovl. 1702) [zie 1.2.1.1.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Anna is overleden in 1743 in Haarlem, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op maandag 1 april 1743 in Haarlem.
Getuige bij:
    huwelijk Jan Noppen (1706-1764) en Ida Catharina Wolff (1709-1742) [zie 1.2.1.1.6.10.3]     [moeder bruidegom]    
26-08-1708     doop Nicolaas Wolff (geb. 1708) [zie 1.2.1.1.6.10.2]     [tante moederszijde]    
22-05-1712     doop Hendrina Wolff (1712-1756) [zie 1.2.1.1.6.10.4]     [tante moederszijde]    
01-08-1717     doop Hendrik Wolff (geb. 1717) [zie 1.2.1.1.6.10.8]     [tante moederszijde]    
05-08-1722     doop Anna Wolff (geb. 1722) [zie 1.2.1.1.6.10.9]     [tante moederszijde]    
30-01-1724     doop Hendrik Wolff (geb. 1724) [zie 1.2.1.1.6.10.10]     [tante moederszijde]    
Anna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 23 oktober 1703 in Haarlem met Hendrik Noppen. Hendrik is geboren in Haarlem.
Getuige bij:
01-08-1717     doop Hendrik Wolff (geb. 1717) [zie 1.2.1.1.6.10.8]     [aangetrouwde oom moederszijde]    
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Maria Noppen [1.2.1.1.6.8.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 18 juli 1704 in Haarlem.
2 Johannes (Jan) Noppen, gedoopt op zondag 11 juli 1706 in Haarlem. Volgt 1.2.1.1.6.8.2.
3 Nicolaas Noppen [1.2.1.1.6.8.3]. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1708 in Haarlem.
4 Hendrina Noppen [1.2.1.1.6.8.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 31 juli 1711 in Haarlem. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Geesteranus (1679-1720) [zie 1.2.1.1.6.7] [oom moederszijde] en Aaltje of Alida Geesteranus (1685-1730) [zie 1.2.1.1.6.10] [tante moederszijde].
1.2.1.1.6.8.2 Johannes (Jan) Noppen, zoon van Hendrik Noppen en Anna Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.8). Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1706 in Haarlem. Jan is overleden op woensdag 14 november 1764, 58 jaar oud. Jan ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op woensdag 3 april 1737 in Leiden met Ida Catharina Wolff, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [moeder bruidegom] en Gerard Wolff (±1682-1739) [zie 1.2.1.1.6.10] [vader bruid]. Zie 1.2.1.1.6.10.3 voor persoonsgegevens van Ida.
Kinderen van Jan en Ida:
1 Anna Maria Noppen [1.2.1.1.6.8.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1738 in Spaarnwoude.
2 Hendrik Noppen [1.2.1.1.6.8.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1739 in Spaarnwoude.
3 Ida Catharina Noppen [1.2.1.1.6.8.2.3]. Zij is gedoopt in 1742. Ida is overleden in 1768, 25 of 26 jaar oud.
1.2.1.1.6.10 Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus, dochter van Nicolaas Geesteranus (zie 1.2.1.1.6) en Hendrina de Ketelaar. Zij is gedoopt op vrijdag 8 juni 1685 in Haarlem. Bij de doop van Aaltje of Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Pieth de Ketelaar [grootvader moederszijde], Willem Koorn en Elisabeth Niese (ovl. 1702) [zie 1.2.1.1.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Aaltje of Alida is overleden in 1730 in Leiden, 44 of 45 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 4 november 1730 in Leiden.
Getuige bij:
31-07-1711     doop Hendrina Noppen (geb. 1711) [zie 1.2.1.1.6.8.4]     [tante moederszijde]    
16-07-1713     doop [misschien] Alletta Wolff (geb. 1713) [zie 1.2.1.1.6.10.5]     [moeder]    
Aaltje of Alida trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 2 december 1704 in Haarlem met Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 15 november 1704 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan [bron: www.digitalestamboom.nl].
Notitie bij het huwelijk van Aaltje of Alida en Gerard: Bruidegom is met behoorlijke attestatie gecompareert
Gerard is geboren omstreeks 1682 in Woerden, zoon van Adriaan Wolff en Ida Plemper. Hij is gedoopt op vrijdag 13 februari 1682 in Woerden. Gerard is overleden in 1739 in Leiden, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 30 oktober 1739 in Leiden.
Notitie bij overlijden van Gerard: Begraven te Leiden Hooglandse Kerk
Functie:
van 20-03-1702 tot 1739     Notaris te Leiden    
Getuige bij:
    huwelijk Jan Noppen (1706-1764) en Ida Catharina Wolff (1709-1742) [zie 1.2.1.1.6.10.3]     [vader bruid]    
Kinderen van Aaltje of Alida en Gerard:
1 Adrianus Wolff, gedoopt op donderdag 17 maart 1707 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.1.
2 Nicolaas Wolff, gedoopt op zondag 26 augustus 1708 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.2.
3 Ida Catharina Wolff, gedoopt op zondag 24 november 1709 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.3.
4 Hendrina Wolff, gedoopt op zondag 22 mei 1712 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.4.
5 Alletta Wolff, gedoopt op zondag 16 juli 1713 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.5.
6 Maria Wolff [1.2.1.1.6.10.6]. Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1714 in Leiden. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Geesteranus (1672-1761) [zie 1.2.1.1.6.4] [tante moederszijde] en Pieter Geesteranus (1679-1720) [zie 1.2.1.1.6.7] [oom moederszijde].
7 Gerhard Wolff [1.2.1.1.6.10.7]. Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1715 in Leiden. Bij de doop van Gerhard waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Plemper en Adriaan Wolff (ovl. 1716) [grootvader vaderszijde].
8 Hendrik Wolff [1.2.1.1.6.10.8]. Hij is gedoopt op zondag 1 augustus 1717 in Leiden. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Noppen [zie 1.2.1.1.6.8] [aangetrouwde oom moederszijde] en Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [tante moederszijde].
9 Anna Wolff, gedoopt op woensdag 5 augustus 1722 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.9.
10 Hendrik Wolff, gedoopt op zondag 30 januari 1724 in Leiden. Volgt 1.2.1.1.6.10.10.
1.2.1.1.6.10.1 Adrianus Wolff, zoon van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Hij is gedoopt op donderdag 17 maart 1707 in Leiden. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella van Waart en Adriaan Wolff (ovl. 1716) [grootvader vaderszijde]. Adrianus is overleden op dinsdag 29 april 1777 in Beemster, 70 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1730     Predikant in Midden-Beemster    
Opleiding:
vanaf 09-03-1719     Leiden, Theologie    
Adrianus:
(1) trouwde met Maria Wilhelmina Keijser. Maria is een dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Zij is gedoopt op vrijdag 18 november 1701 in Hoorn. Maria is overleden in januari 1757 in Beemster, 55 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op zondag 18 november 1759 in Beemster met Elisabeth (Betje) Bekker, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 27 oktober 1759 in Vlissingen in ondertrouw zijn gegaan. Betje is geboren op donderdag 24 juli 1738 in Vlissingen. Betje is overleden op maandag 5 november 1804 in Den Haag, 66 jaar oud.
Notitie bij Betje: Ook bekend als Betje Wolff, Nederlands schrijfster, o.a. rijmbrieven zoals ’Arnold Geesteranus aan Maria van Reigersbergen’, 1775
1.2.1.1.6.10.2 Nicolaas Wolff, zoon van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1708 in Leiden. Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Geesteranus (1679-1720) [zie 1.2.1.1.6.7] [oom moederszijde] en Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Nicolaas begon een relatie met Niet openbaar. Zij is een dochter van Niet openbaar.
1.2.1.1.6.10.3 Ida Catharina Wolff, dochter van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1709 in Leiden. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Plemper en Adriaan Wolff (ovl. 1716) [grootvader vaderszijde]. Ida is overleden op maandag 27 augustus 1742, 32 jaar oud. Ida ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op woensdag 3 april 1737 in Leiden met Johannes (Jan) Noppen, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ida en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [moeder bruidegom] en Gerard Wolff (±1682-1739) [zie 1.2.1.1.6.10] [vader bruid]. Zie 1.2.1.1.6.8.2 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Ida en Jan: zie 1.2.1.1.6.8.2.
1.2.1.1.6.10.4 Hendrina Wolff, dochter van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Zij is gedoopt op zondag 22 mei 1712 in Leiden. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Geesteranus (1679-1720) [zie 1.2.1.1.6.7] [oom moederszijde] en Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Hendrina is overleden op zaterdag 23 oktober 1756 in Groningen, 44 jaar oud. Hendrina trouwde met Jan Kist. Jan is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hij is gedoopt op donderdag 19 november 1711 in Leiden. Jan is overleden op woensdag 2 december 1750 in Nieuwpoort, 39 jaar oud.
1.2.1.1.6.10.5 Alletta Wolff, dochter van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1713 in Leiden. Bij de doop van Alletta waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Wolff (ovl. 1716) [grootvader vaderszijde] en [misschien] Aaltje of Alida Geesteranus (1685-1730) [zie 1.2.1.1.6.10] [moeder]. Alletta:
(1) trouwde met Adriaan Stompwijk. Adriaan is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Hij is gedoopt op donderdag 8 april 1700 in Haarlem. Adriaan is overleden in 1750 in Haarlem, 49 of 50 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 31 juli 1750. Adriaan is weduwnaar van Hendrina Geesteranus (1701-1728), zie 1.2.1.1.6.1.6.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 13 juli 1751 in Haarlem met Jan Engelman, 40 jaar oud. Jan is geboren op zondag 14 september 1710 in Haarlem. Jan is overleden op donderdag 21 februari 1782 in Haarlem, 71 jaar oud.
1.2.1.1.6.10.9 Anna Wolff, dochter van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Zij is gedoopt op woensdag 5 augustus 1722 in Leiden. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Daniel Cloribus (1667-1732) [zie 1.2.1.1.6.4] [aangetrouwde oom moederszijde] en Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Anna trouwde met Anthony Kist. Anthony is geboren op donderdag 16 juli 1722 in Leiden, zoon van Niet openbaar en Niet openbaar. Anthony is overleden op donderdag 11 december 1794 in Leiden, 72 jaar oud.
Beroepen:
    Predikant in Maarsen    
    Predikant in Woerden    
1.2.1.1.6.10.10 Hendrik Wolff, zoon van Gerardus Adrianus (Gerard) Wolff en Aletta (Aaltje of Alida) Geesteranus (zie 1.2.1.1.6.10). Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1724 in Leiden. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Daniel Cloribus (1667-1732) [zie 1.2.1.1.6.4] [aangetrouwde oom moederszijde] en Anna Geesteranus (1681-1743) [zie 1.2.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Hendrik trouwde met Alida Josina Velthuijsen. Alida is geboren in Leiden, dochter van Niet openbaar.
1.3 Jodocus Hendrikszn. Geesteranus is geboren na 1555, zoon van Hendrik Geesteranus (zie 1). Jodocus is overleden op zondag 20 oktober 1630 in Gorkum, ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij Jodocus: Bron NNBW Deel 3, blz 443:

GEESTERANUS (Jodocus), overl. te Gorinchem 1631. In het leidsche album stud. staat op 13 Sept. 1577 ingeschreven Jodocus E. Geystranus T., zonder vermelding van geboorteplaats of -jaar.

Uit de brieven echter van zijn broeder Henricus mogen wij opmaken, dat zij uit Westfalen kwamen. De broeders studeerden te Leiden onder Reinecherus, Feugueray, Snellius tot een ons niet vermeld tijdstip, zeg tot 1582. Nu komt er in 1586 een Jodocus G. als predikant te Assendelft. Is hij dezelfde als de student Jodocus G.? Ik kan het niet aantoonen en zou ook niet kunnen zeggen, waar hij dan de jaren vóór 1586 zou hebben doorgebracht. Maar ik vermeld hen beiden onder één hoofd, om hen gemakkelijk terug te vinden.

Jodocus, de predikant van Assendelft, de vader van Cornelis (kol. 441) en Arnoldus (kol. 439), ging in 1593 naar Gorinchem, in tegenstelling met zijne beide zonen streng rechtzinnig, wat hem niet verhinderde zijnen zoon Arnold op Loevestein te bezoeken en diens huwelijk aldaar in te zegenen. Te Gorinchem is hij herhaaldelijk als visitator classis opgetreden, in 1607 ook als gedeputeerde op de synode van Gelderland.

Zie: van Alphen, N. Kerk. Handb. 1908, bijl. 105, 1907, bijl. 115; Reitsma en v. Veen, Acta III sparsim; Knuttel, Acta I, 469; Ned. Archief v. kerkel. gesch. VIII (1911), 81.

Knappert
Functies:
vanaf 28-10-1585     Bevorderd tot proponent    
vanaf 1586     Proponent te Assendelft (Hiervandaan ging hij ter vervanging om beurten in Haarlem prediken.)    
vanaf 1953     Predikant te Gorinchem (Zonder Burgemeesters en Regeerders van Delft te vragen solliciteerde Jodocus naar een opengevallen plaats in Gorinchem. Toen de Regeerders in Gorinchem naar Delft schreven, werd het verlof verleend ter wille van de goede verstandhouding tussen de steden, maar Jodocus kreeg de waarschuwing vóór de volgende sollicitatie eerst vergunning van Delft, dat tenslotte zijn studie ten deele had betaald, aan te vragen.)    
Opleidingen:
van 01-06-1576 tot 1577     Universiteit te Heidelberg (Ingeschreven als Jodocus Euerhardus Geisteranus onder no. 59.)   [bron: Die Martikel der Universität Heidelberg, Teil II, blz 76]
vanaf 13-09-1577     Staten College te Leiden (Studeert, samen met zijn broer Hendrik, op kosten van een fonds, beheerd door Arent Corneliszn. ’s-Gravesande en andere Delfste predikanten. Toen dit fonds uitgeput raakte werd het door de stad Delft, welke tevens een magistraat aanstelde op het fonds, aangevuld. Zij waren eerst ingekwartierd bij rector Stockius en toen dit werd afgekeurd door de Delfste predikanten, trokken zij in bij Wijnand Beeck. Daarna ging Joducus naar Volckerus Westerwolt, die in september 1581 in het Cellebroeders klooster woonde met zijn vrouw kinderen, dienstmaagden en een aantal studenten, onder wie Johannes Almonde (uit Delft en ingeschreven 5 december 1579) en Joost Gheilstren (d.i. Jodocus Geesteranus), beide pupillen uit Delft.)    
Getuige bij:
    doop Henricus Geesteranus (1584-1652) [zie 1.1.2]     [oom vaderszijde]    
Jodocus trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, op maandag 20 juli 1587 in Assendelft met Grietje Cornelisdr..
Kinderen van Jodocus en Grietje:
1 Niet openbaar [1.3.1].
2 Everard Geesteranus [1.3.2]. Everard is overleden in juni 1603 in Gorkum.
3 Niet openbaar [1.3.3].
4 Anna (Annetje) Geesteranus, geboren in Gorinchem. Volgt 1.3.4.
5 Cornelis Geesteranus, geboren in 1588 in Assendelft. Volgt 1.3.5.
6 Simon Geesteranus [1.3.6], geboren in 1591 in Assendelft. Simon is overleden in 1603 in Gorkum, 11 of 12 jaar oud.
7 Arnoldus (Arnold) Geesteranus, gedoopt op maandag 8 november 1593 in Gorinchem. Volgt 1.3.7.
8 Hendrik Geesteranus, geboren in 1602 in Gorinchem. Volgt 1.3.8.
1.3.4 Anna (Annetje) Geesteranus is geboren in Gorinchem, dochter van Jodocus Hendrikszn. Geesteranus (zie 1.3) en Grietje Cornelisdr..
Adres:
vanaf 1645     Baardwijk (thans Waalwijk)    
Annetje trouwde op woensdag 23 juli 1642 in Tuyl [bron: Trouwboek Tuil 1639 - 1900] met Petrus Vicinus.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Petrus: Tuyll (Tuil, Tuyl) is een dorp in Gelderland, in de Tielerwaard, aan de Waal recht tegen over Zaltbommel en behorend tot de gemeente Haaften. Het is zeer oud, werd reeds in de 10de eeuw genoemd en heeft altijd een eigen predikant gehad, Er ligt dichtbij het kasteel Klingenberg of "Huis te Tuil".
Petrus is overleden in 1657 in Baardwijk (thans Waalwijk).
Adres:
vanaf 1645     Baardwijk (thans Waalwijk)    
Beroepen:
vanaf 1639     Candidaat predikant te Tuyll    
van na 1639 tot 1645     Predikant in Tuyll    
Kinderen van Annetje en Petrus:
1 Cornelia Vicinus [1.3.4.1]. Zij is gedoopt op maandag 8 juni 1643 in Tuyl.
2 Margaret(a) Vicinus [1.3.4.2]. Zij is gedoopt op woensdag 20 juli 1644 in Tuyl.
1.3.5 Cornelis Geesteranus is geboren in 1588 in Assendelft, zoon van Jodocus Hendrikszn. Geesteranus (zie 1.3) en Grietje Cornelisdr.. Cornelis is overleden in Hoorn.
Notitie bij Cornelis: Beticht van samenzwering en aanslagen e.d. op Prins Maurits, werd er in 1623 een prijs van 4000 Carolingische guldens op zijn hoofd gezet. Op 23 juli 1635 werd hij hier echter van onschulding verklaard, zodat hij naar Holland kon terugkeren.
Op 21 september 1648 wordt hij geapprobeerd te Hoorn.

Bron NNBW, blz. 441:

GEESTERANUS (Cornelis), geb. te Assendelft 1588, overl. te Hoorn na 1648, zoon van Jodocus (kol. 443) en oudere broeder van Arnold, bovengen., werd 28 Mei 1605 te Leiden onder het rectoraat van Arminius ingeschreven als ‘Cornelius Jodoci Gheisteranus Assendelfius, 17 P.’ Twee jaren later is hij theoloog en komt voor op een lijst van bursalen van het Staten-College, welk lijstje Maart 1607 moet zijn opgemaakt. Weder drie jaren later is hij predikant te Hoogblokland in de classis Gorinchem, waar hij langzamerhand in verdenking geraakt van arminiaansche ketterij. Vandaar dat die van Gorinchem hem in Nov. 1617 niet in eene vacature te hunnent wilden laten optreden, waarop zij echter terugkwamen, toen Cornelis, op de 5 arminiaansche geschilpunten door Vogelesang, den praeses classis, ondervraagd, omtrent zijne rechtzinnigheid voldoende contentement geven kon. Maar in Oct. 1619 weigerde hij, met zijnen broeder Arnold, de formulieren te onderteekenen, gelijk boven is verhaald, waarbij hij verklaarde de leer der volstrekte verkiezing en verwerping tegen te staan, onzeker te zijn omtrent de krachtige werking der genade en te twijfelen aan de volharding der heiligen. Classis Gorinchem, gepresideerd door Gisb. Voetius, ontzette hem toen 11 Nov. 1619 van zijn ambt, vonnis in 1620 ter goudsche synode goedgekeurd. Hij heeft zich toen naar Gouda begeven en daar in 1621, ondanks de hevige vervolging, de rem. gemeente in ’t geheim bediend. Sinds betrok men hem in de groote samenzwering tegen Maurits, want in de publicatie van 9 Febr. 1623 noemde het Hof van Holland niet slechts Slatius en van Dijk, maar ook ‘Cornelis Gesteranus gewesene predikant tot Gorchum’ (vergissing voor Hoogblokland) en Gerard Velsius als ‘mede-beleyders ende aendrijvers’ der conspiratie, belovende 4000 karoli aan wie hem levend in handen der justitie leveren zou. Want Cornelis was het gevaar naar Holstein ontvloden. Nochtans was hij onschuldig. Slatius had hem in zijn ‘Klaar vertoog’ geheel valschelijk beschuldigd, maar herriep dit in het bekende briefje d.d. 2 Mei 1623, dat hij den 5den, den dag zijner veroordeeling, ‘sijn huisvrou al kussende uit sijn mondt in de haere stak’. Cornelis zelf verhaalde later de toedracht der zaak in een uitvoerig rekest aan den Hove, dat Brandt in zijn geheel opnam, dat, voor de geschiedenis der samenzwering van belang, tevens verhaalt hoe Cornelis, onder invloed van zijn neef Johannes Evertsz. (kol. 444) tot de gevoelens der doopsgezinden ten opzichte van het overheidsambt en het zwaarddragen neigde. Maar zijn onschuld bleek ook hier zonneklaar en het Hof van Holland verklaarde dan ook, bij akte van 23 Juli 1635 ‘den suppliant te houden van de conspiratie onschuldig ende gepurgeert.’ Toch bleef de laster hem nog lang te dezen volgen, in 1649 heeft Paschier de Fijne nog noodig van die akte van 1635 melding te maken: En de beruchte prent, de ‘Hoofdeloose arminiaensche slange’ (1623) noemt in het onderschrift wel niet zijn naam (‘een andren quant zijn naem mij onbekent’), maar heeft wel, als no. 9, zijn portret met den naam in randschrift.

In 1623 dan den lande ontvloden, begaf zich Cornelis naar de vluchthaven der remonstranten, Friedrichsstadt a.d. Eider, waar zij nog heden eene gemeente hebben. Hij was daar althans reeds 15 Nov. 1626 en hield er een winkel, waaruit hij waren aan de stad leverde; 24 Jan. 1627 benoemde de gemeente hem tot kerkmeester en 30 Mei 1623 ‘totten ordinarissen dienst der kercke alhier’ op een traktement van 600 mrk. uit de stadskas en na onderteekening van eenige artikelen, waarin hij o.a. gehoorzaamheid beloofde aan de ‘kerkelicke ordonnantie van ’t jaar 1591, bij die van Holland provisionelick aengenomen’. Dat is Oldenbarnevelt’s kerkorde van dat jaar, herziening van die van 1583, die, ware zij ingevoerd, der kerk grooter vrijheid gegeven had, dan zij nog ooit genoten had. Na acht jaren de gemeente te hebben gediend, bekroop G. de lust het vaderland terug te zien, waarin hij immers weer vrij komen mocht, hij verzocht 3 Aug. 1640 ontslag, maar liet zich tot blijven overreden tot 13 Mei 1647, toen hij inderdaad ging. Hij begaf zich naar Hoorn, waar Directeuren der rem. sociëteit, 21 Sept. 1648 zijn beroep goedkeurden en waar hij is overleden. In de nog te schrijven geschiedenis der rem. broederschap zal hij met eere zijne plaats innemen.

Zie: Alb. stud. L.B. kol. 79; Duker, Gisb. Voetius I bijl. xlii en civ, 270-274; van Alphen, N.K. Handb. 1907, Bijl. 125; Reitsma en van Veen, Acta III, 431, 471 vlgg.; Brandt, Ref. III, 928-932; IV, 935-940, 1076 vlg.; Paschier de Fijne, Een frisschen dronk enz. (Verzam. d. tractaaten, 1736, II, 549); Jac. Regenboog, Hist. d. Rem. II, 358 vlg., 377, 381; Tideman, De rem. broederschap, 248, 321 vlgg. (volgens in mijn ex. bijgeschreven aanvullingen); L. Knappert, Gesch. d.N.H.K. I, 66-69; Glasius, Godg. Ned. I, 504 vlg.

Knappert
Adressen:
van 1623 tot 13-05-1647     Friedrichstads a/d Eider in Sleeswijk Holstein (Cornelis verdiende hier zijn brood met allerlei werk.)    
vanaf 13-05-1647     Hoorn    
Functies:
van 1610 tot 20-11-1619     Predikant te Hoog Blokland (ZH) (Afgezet door de classis Gorinchem)    
van 24-01-1627 tot 27-05-1632     Kerkmeester    
van 27-05-1632 tot 13-05-1647     Predikant te Friedrichstadt a/d Eider    
Opleiding:
vanaf 28-05-1605     Staten College te Leiden, Philosophie    
Vermeld:
van 1621 tot 1623     Predikt heimelijk te Gouda.    
Cornelis:
(1) begon een relatie met Niet openbaar. Zij is een dochter van Niet openbaar en Niet openbaar.
(2) begon een relatie met Niet openbaar. Zij is een dochter van Niet openbaar.
(3) begon een relatie met Niet openbaar.
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Adriaan Geesteranus. Volgt 1.3.5.1.
2 Niet openbaar. Volgt 1.3.5.2.
3 Alida Geesteranus. Volgt 1.3.5.3.
4 Elisabeth Geesteranus. Volgt 1.3.5.4.
5 Theodoor (Dirck) Geesteranus, geboren in Friedrichstadt a/d Eider. Volgt 1.3.5.5.
1.3.5.1 Adriaan Geesteranus, zoon van Cornelis Geesteranus (zie 1.3.5). Adriaan trouwde op zondag 9 mei 1638 in Gorkum met Digna de Kock van Kerkwijk, nadat zij op zondag 25 april 1638 in Gorkum in ondertrouw zijn gegaan. Digna is geboren in Gorinchem. Digna begon eerder een relatie met Niet openbaar.
1.3.5.2 Niet openbaar, dochter van Cornelis Geesteranus (zie 1.3.5). Zij begon een relatie met Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar [1.3.5.2.1].
2 Eva Tielmans, gedoopt op zondag 9 augustus 1643 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.2.2.
3 Justus Tielmans [1.3.5.2.3]. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1648 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Justus: Gedoopt in de Remonstrantse kerk
4 Helena Tielmans [1.3.5.2.4]. Zij is gedoopt op woensdag 8 maart 1651 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Helena: Gedoopt in de Remonstrantse kerk
5 Cecilia Tielmans, geboren omstreeks 1652. Volgt 1.3.5.2.5.
1.3.5.2.2 Eva Tielmans, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar (zie 1.3.5.2). Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1643 in Amsterdam. Eva is overleden in 1728 in Amsterdam, 84 of 85 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 1 juni 1728 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Eva: Begraven in de Westerkerk
Eva ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1672 in Amsterdam met Abraham Mommer.
Kind van Eva en Abraham:
1 Niet openbaar [1.3.5.2.2.1].
1.3.5.2.5 Cecilia Tielmans is geboren omstreeks 1652, dochter van Niet openbaar en Niet openbaar (zie 1.3.5.2). Cecilia is overleden in 1733 in Amsterdam, ongeveer 81 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 24 oktober 1733 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Cecilia: Begraven onder de naam Cecilia Tielmans-Geesteranus.
Cecilia trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op zondag 28 april 1697 in Amsterdam met Jan van Witheyn, nadat zij op donderdag 11 april 1697 in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Jan van Witheyn en Maria Meerman. Jan is overleden op maandag 26 augustus 1737 in Amsterdam.
Adres:
    Herengracht, Amsterdam    
Beroep:
    Koopman te Amsterdam    
1.3.5.3 Alida Geesteranus, dochter van Cornelis Geesteranus (zie 1.3.5).
Vermeld:
    (Alida testeert te Gorkum als weduwe op 28 februari 1669,)    
Alida trouwde in Spijk met Jacob van Duuren, nadat zij op zondag 7 juni 1637 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Alida en Jacob: Huwelijksevoorwaarden te Gorinchem 1 juni 1637
Beroep:
    Officier in Staten Dienst (Onder leiding van kapitein van den Bos)    
Kinderen van Alida en Jacob:
1 Niet openbaar [1.3.5.3.1].
2 Niet openbaar [1.3.5.3.2].
1.3.5.4 Elisabeth Geesteranus, dochter van Cornelis Geesteranus (zie 1.3.5). Elisabeth trouwde in Gorinchem met Jan Jasperszn. Danckerts, nadat zij op zondag 13 juni 1638 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Elisabeth en Jan:
1 Niet openbaar [1.3.5.4.1].
2 Niet openbaar. Volgt 1.3.5.4.2.
3 Niet openbaar [1.3.5.4.3].
4 Niet openbaar. Volgt 1.3.5.4.4.
5 Niet openbaar. Volgt 1.3.5.4.5.
1.3.5.4.2 Niet openbaar, zoon van Jan Jasperszn. Danckerts en Elisabeth Geesteranus (zie 1.3.5.4). Hij:
(1) begon een relatie met Niet openbaar.
(2) begon een relatie met Niet openbaar.
1.3.5.4.4 Niet openbaar, dochter van Jan Jasperszn. Danckerts en Elisabeth Geesteranus (zie 1.3.5.4). Zij begon een relatie met Niet openbaar.
1.3.5.4.5 Niet openbaar, dochter van Jan Jasperszn. Danckerts en Elisabeth Geesteranus (zie 1.3.5.4). Zij begon een relatie met Niet openbaar.
1.3.5.5 Theodoor (Dirck) Geesteranus is geboren in Friedrichstadt a/d Eider, zoon van Cornelis Geesteranus (zie 1.3.5). Dirck is overleden in 1717 in Gouda. Hij is begraven op dinsdag 9 november 1717 in Gouda.
Beroepen:
vanaf 1659     Predikant in Zevenhoven (ZH) (Zijn eerste aantekening in het doopboek was op 3 november 1658, zijn laatste op 24 april 1667.)    
vanaf 1667     Predikant te Gouda    
Functies:
vanaf 1656     Proponent    
vanaf 17-03-1687     Poorter te Gouda    
Opleiding:
10-?-1653     Student in Utrecht    
Vermeld:
vanaf 1695     Emeritatie    
Dirck begon een relatie met Anna Jansdr. van Leeuwen.
Kinderen van Dirck en Anna:
1 Alida Geesteranus [1.3.5.5.1]. Zij is gedoopt op zondag 20 augustus 1662 in Zevenhoven.
2 Cornelis Geesteranus [1.3.5.5.2]. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1666 in Zevenhoven.
3 Aletta Geesteranus, gedoopt op woensdag 31 augustus 1667 in Gouda. Volgt 1.3.5.5.3.
4 Cornelia Geesteranus [1.3.5.5.4]. Zij is gedoopt op woensdag 2 oktober 1669 in Gouda.
5 Beatrix Geesteranus [1.3.5.5.5]. Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1673 in Gouda.
6 Beatrix Geesteranus [1.3.5.5.6]. Zij is gedoopt op woensdag 23 januari 1675 in Gouda. Beatrix is overleden, 11 maanden oud. Zij is begraven op maandag 19 februari 1674 in Gouda.
7 Johanna Geesteranus [1.3.5.5.7]. Zij is gedoopt op zondag 19 juli 1682 in Gouda. Johanna is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op maandag 21 september 1682 in Gouda.
8 Johanna Geesteranus [1.3.5.5.8]. Zij is gedoopt op dinsdag 3 augustus 1683 in Gouda.
9 Jan Geesteranus, gedoopt op woensdag 28 februari 1685 in Gouda. Volgt 1.3.5.5.9.
1.3.5.5.3 Aletta Geesteranus, dochter van Theodoor (Dirck) Geesteranus (zie 1.3.5.5) en Anna Jansdr. van Leeuwen. Zij is gedoopt op woensdag 31 augustus 1667 in Gouda. Aletta is overleden in 1728 in Gouda, 60 of 61 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 13 februari 1728. Aletta trouwde, 26 jaar oud, op maandag 12 april 1694 in Gouda met Dirck Theuniszn. van der Pick, nadat zij op maandag 28 maart 1667 in ondertrouw zijn gegaan. Dirck is overleden in 1712 in Gouda. Hij is begraven op maandag 28 november 1712.
Kind van Aletta en Dirck:
1 Theunis van der Pick [1.3.5.5.3.1]. Hij is gedoopt op zondag 27 februari 1695 in Gouda. Theunis is overleden op maandag 8 juli 1697 in Gouda, 2 jaar oud.
1.3.5.5.9 Jan Geesteranus, zoon van Theodoor (Dirck) Geesteranus (zie 1.3.5.5) en Anna Jansdr. van Leeuwen. Hij is gedoopt op woensdag 28 februari 1685 in Gouda.
Functie:
vanaf 28-02-1685     Poorter van Rotterdam    
Vermeld:
vanaf 1730     Opvarende op VOC-schip Langerode    
Jan trouwde met Margaretha Elisabeth Vroombroek. Margaretha is een dochter van Niet openbaar en Niet openbaar. Zij is gedoopt op woensdag 9 juli 1687 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Gedoopt in de Remonstrantse kerk
Kind van Jan en Margaretha:
1 Adriana Geesteranus, gedoopt op zaterdag 21 mei 1729 in Rotterdam. Volgt 1.3.5.5.9.1.
1.3.5.5.9.1 Adriana Geesteranus, dochter van Jan Geesteranus (zie 1.3.5.5.9) en Margaretha Elisabeth Vroombroek. Zij is gedoopt op zaterdag 21 mei 1729 in Rotterdam. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana de Lange en Jacomina Vroombroek. Adriana is overleden in 1778 in Ambacht Cool, 48 of 49 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 5 september 1778 in Rotterdam.
Adres:
    Op de Rotte onder Blommersdijk    
Adriana trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 22 maart 1747 in Amsterdam met Nicolaas van Schoone. Nicolaas is geboren in Amsterdam. Nicolaas is overleden op zondag 9 oktober 1774 in Rotterdam. Hij is begraven op zaterdag 15 oktober 1774 in Rotterdam [bron: www.digitalestamboom.nl].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overledene liet 3 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind na.
Adres:
    Pauwesteeg, Haringvliet    
Beroepen:
van 03-10-1740 tot 07-11-1756     Predikant te Zevenhoven    
van 07-11-1756 tot 11-03-1770     Predikant te Hoorn    
van 11-03-1770 tot 22-12-1773     Predikant te Rotterdam    
Functie:
vanaf 1739     Proponent    
Kinderen van Adriana en Nicolaas:
1 Cornelis van Schoone [1.3.5.5.9.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 17 november 1748 in Zevenhoven. Cornelis is overleden in 1808 in Amsterdam, 59 of 60 jaar oud.
Beroep:
    Remonstrants predikant o.a. te Amsterdam    
2 Johannes van Schoone [1.3.5.5.9.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1750 in Zevenhoven.
3 Elisabeth van Schoone [1.3.5.5.9.1.3]. Zij is gedoopt op zondag 9 september 1753 in Zevenhoven.
4 Wilhelmus van Schoone [1.3.5.5.9.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1756 in Zevenhoven.
1.3.7 Arnoldus (Arnold) Geesteranus, zoon van Jodocus Hendrikszn. Geesteranus (zie 1.3) en Grietje Cornelisdr.. Hij is gedoopt op maandag 8 november 1593 in Gorinchem. Arnold is overleden op vrijdag 28 juni 1658 in Den Haag, 64 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 4 juli 1658 in Den Haag.
Notitie bij Arnold: Bron NNBW Deel 3 blz. 439:

GEESTERANUS (Arnoldus), geb. te Gorinchem 8 Nov. 1593, overl. te ’s Gravenhage 28 Juni 1658.
Zoon van den gorinchemschen predikant Jodocus Geesteranus (kol. 443), zou hij theoloog worden als schier al de leden van dit geslacht en liet zich 4 April 1612 te Leiden inschrijven, op denzelfden dag, dat hij ook in het Staten-College als bursaal opgenomen werd. In 1617 werd hij predikant te Schelluinen in de classis Gorinchem, na 17 Juli praeparatoir en ongeveer eene maand later peremptoir geëxamineerd te zijn o.a. door den praeses der classis Gisbertus Voetius, waarbij hij ‘op de hedendaechse controverse quaestien suyverlijck bevonden’ werd, zoodat de ‘praeses ende de geheele classe daeraen een goet genoegen gehadt heeft.’ Het baarde dus groot opzien, dat hij nog geen twee jaren later bezwaar maakte gevolg te geven aan het besluit der Dordtsche synode om, gelijk zijne ambtgenooten deden, de formulieren te onderteekenen. Het kwam zóó onverwacht, dat de classis het er voor hield, dat Arnoldus ‘in sijn examen, verclaringen, beloften ende onderteickeningen ende andere proceduren tot noch toe schandelijc gehuchelt ende de gemeinte Gods, sonderling dese classe, bedrogen’ had. Zij geloofde te eer dit te mogen zeggen, omdat hij en zijn broeder Cornelis (die volgt) op dezelfde classicale vergadering van 14 Oct. 1619, waar zij van hunne remonstrantsche gevoelens blijk gaven, nog hadden medegeholpen eenen arminiaanschen schoolmeester af te zetten, t.w. den heusdenschen conrector Matthijs Verhoeven. Het lag voor de hand te denken, dat ‘sij bedachtelick ende geveinsdelick hare personagie tot den eijnde toe hadden weten te speelen.’ En dit te meer, daar hun vader niet alleen rechtzinnig, maar zelfs supralapsarisch was. Dit laatste was althans geen bewijs voor ‘geveinstheit’ en ook overigens verklaarde Arnold, dat hij in den beginne wel zich bij de Contraremonstranten had aangesloten, maar de verdraagzaamheid altijd had bemind; dat hij, een paar maal de discussies ter Dordtsche synode aanhoorende, overtuigd was geworden van het onrecht, den Remonstranten aangedaan, en sinds, door ijverige lectuur, zich van zijne remonstrantsche gevoelens bewust, daarvoor thans openlijk uitkwam. Bij breed gemotiveerd vonnis d.d. 12 Nov. 1619 zette classis Gorinchem hem af, de gemeente waarschuwende voor zijne ‘schandelijcke leer’, vonnis door de goudsche synode van Aug. 1620 bekrachtigd. Wij vinden hem vervolgens in Octob. 1621 te Kampen, waar hij voor drie maanden de gemeente der vervolgden diende, sinds her- en derwaarts zwervende en ten slotte, 1 Juli 1624, door verraad van twee geloofsgenooten, te Amsterdam ten huize van Abr. Antheunisz., gevangen genomen en 5 Dec. naar Loevestein gevoerd. Daar deelde hij, met een aantal zijner ambtgenooten, het harde lot der gevangenen, ons uit overvloed van berichten bekend, door zijnen vader, die den dienst op ’t slot waarnam, bezocht en niet (als b.v. Paulus Lindenius door den zijnen) verstooten. Van dit verblijf op Loevestein heeft Arnold (bewaard gebleven) aanteekeningen opgesteld. Bekend is, hoe hij 22 Dec. 1627 in het fort huwde met Susanna Oostdijk van den Briel, waarbij zijn vader de predicatie hield en de gevangen medebroeders en de gouverneur met zijne officieren tegenwoordig waren. Sinds deelde zij zijn cel, en, volgens Tollens, die, gelijk Huisinga Bakker en Betje Wolff, de gebeurtenis bezongen heeft:
‘Wie ooit dat grijs kasteel beziet ... Hij tree die cel met eerbied in, Want liefde, trouw en huwelijksmin Had eens dien kerker tot haar tempel.’

Zaterdag 19 Juli 1631 ontvluchtte Geesteranus met de andere gevangenen Loevestein, waarop hij 1 Maart 1632 predikant werd te ’s Gravenhage. Om zijne gaven en karakter geacht, overleed hij 26 jaren later; Batelier hield de lijkrede.

H. Bary graveerde zijn portret naar de schilderij van J. Westerbaen (1647) in het Mauritshuis.

Zie: Alb. stud. ac. L.B. kol. 105; van Alphen, N. kerk. Handb. 1907, Bijl. 155; Brandt, Ref. III, 928-932; Reitsma en v. Veen, Acta III, 431, 473-476; Arch. v. kerk. gesch. VII (1836) 111 vlg., 131 vlgg.; Duker, Gisb. Voetius I, 270-274; Tideman, Rem. broedersch. 63, 306; N.G.v. Kampen, Karakterk., II, 1, 35 vlg.; Sax, Car. Niëllius, 198 vlgg.; Jac. Scheltema, Mengelw. III, 198-224; E. Wolff-Bekker, Mengeld. II, 253; P. Huisinga Bakker, Ged. I, 47; Tollens, Gez. Dichtw. (uitg. 1871) 744-750; Glasius, Godg. Ned. I, 505.

Knappert
Beroepen:
vanaf 1617     Predikant te Schelluinen (Werd op 12 november 1619 afgezet, hetgeen werd bekrachtigd ter Goudse synode van augustus 1620.
In oktober 1621 predikte hij nog in het geheim in Kampen, maar in juni 1624 werf hij door verraad gepakt te Amsterdam en op 5 december 1624 naar Loevestein gevoerd.)
   
vanaf 01-03-1632     Predikant te Den Haag    
Opleiding:
vanaf 04-04-1612     Staten College te Leiden    
Vermeld:
vanaf 19-07-1631     Vlucht uit Loevestein (Op 19 juli 1931 vluchtte Arnoldus samen met andere predikanten uit Loevestein.)    
vanaf 1637     Verkkop huis in Den Briel (Arnold verkocht in 1637 een huis in den Briel, dat toebehoorde aan zijn vrouw Susanna van Oostdijk.)    
Getuige bij:
05-01-1656     doop Jacob de Roy (1656-1708) [zie 1.3.7.2.3]     [grootvader moederszijde]    
Arnold trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 22 december 1627 in Loevestein met Susanna (Susanna Pietersdr) van Oostdijk, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnold en Susanna Pietersdr: Het huwelijk werd in slot Loevestein gesloten.
Susanna Pietersdr is geboren op zaterdag 4 oktober 1597 in Den Briel, dochter van Pieter van Oostdijk. Susanna Pietersdr is overleden op dinsdag 2 augustus 1661 in Den Haag, 63 jaar oud.
Getuige bij:
09-12-1660     doop Arnold Geesteranus (1660-1723) [zie 1.3.7.3.1]     [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Amersfoort inv. 2 Doopboek Remonstrantse Gemeente]
Kinderen van Arnold en Susanna Pietersdr:
1 N.N. Geesteranus [1.3.7.1], geboren op donderdag 21 september 1628 in Loevestein. N.N. is overleden op zondag 24 september 1628 in Loevestein, 3 dagen oud.
2 Judith Geesteranus, geboren op zondag 16 september 1629 in Loevestein. Volgt 1.3.7.2.
3 Justus Geesteranus, geboren op maandag 14 april 1631 in Loevestein. Volgt 1.3.7.3.
4 Pieter Geesteranus [1.3.7.4], geboren in 1633 in Loevestein. Pieter is overleden op dinsdag 21 juli 1637 in Den Haag, 3 of 4 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 23 juli 1637 in Den Haag.
5 Margaretha Geesteranus, geboren op zondag 18 maart 1635 in Den Haag. Volgt 1.3.7.5.
6 Johanna Geesteranus, geboren op woensdag 14 januari 1637 in Den Haag. Volgt 1.3.7.6.
7 Pieter Geesteranus [1.3.7.7], geboren op dinsdag 8 maart 1639 in Den Haag. Pieter is overleden in 1639 in Den Haag, geen jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 23 april 1639 in Den Haag.
8 Pieter Geesteranus [1.3.7.8], geboren op zaterdag 20 april 1641 in Den Haag. Pieter is overleden in 1641 in Den Haag, geen jaar oud.
1.3.7.2 Judith Geesteranus is geboren op zondag 16 september 1629 in Loevestein, dochter van Arnoldus (Arnold) Geesteranus (zie 1.3.7) en Susanna (Susanna Pietersdr) van Oostdijk. Judith is overleden op zondag 23 december 1708 in Rotterdam, 79 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 27 december 1708 in Rotterdam.
Adres:
    Veenestraat, Den Haag (Verkocht alhier "hoose en passement werken".)    
Vermeld:
vanaf 19-04-1657     (Judith won het gilde op 19 april 1657)    
Judith:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 6 maart 1650 in Loosduinen met Jacob de Roy, nadat zij op zondag 20 februari 1650 in Loosduinen in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is overleden op donderdag 5 augustus 1655.
Beroep:
    Rentmeester van en te Middelharnes op Overflakkee (ZH)    
(2) trouwde, 50 jaar oud, op zondag 28 juli 1680 in Rotterdam met Jan Corneliszn. Cock, nadat zij op zaterdag 13 juli 1680 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Judith en Jan: Huwelijksevoorwaarden zijn opgemaakt op 5 juli 1680.
Kinderen van Judith en Jacob:
1 Barbara de Roy, geboren op maandag 19 december 1650. Volgt 1.3.7.2.1.
2 N.N. de Roy [1.3.7.2.2], geboren in 1653. N.N. is overleden in 1657, 3 of 4 jaar oud.
3 Jacob de Roy, gedoopt op woensdag 5 januari 1656. Volgt 1.3.7.2.3.
1.3.7.2.1 Barbara de Roy is geboren op maandag 19 december 1650, dochter van Jacob de Roy en Judith Geesteranus (zie 1.3.7.2). Barbara begon een relatie met Niet openbaar.
1.3.7.2.3 Jacob de Roy, zoon van Jacob de Roy en Judith Geesteranus (zie 1.3.7.2). Hij is gedoopt op woensdag 5 januari 1656. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Meartje Claesdr., Maerten de Rooy, Roochus Smout, Wijbrant Tubalkijn en Arnold Geesteranus (1593-1658) [zie 1.3.7] [grootvader moederszijde]. Jacob is overleden op zaterdag 29 september 1708, 52 jaar oud. Jacob begon een relatie met Niet openbaar.
Kinderen van Jacob en Niet openbaar:
1 Niet openbaar [1.3.7.2.3.1].
2 Elisabeth de Roy, geboren in 1698. Volgt 1.3.7.2.3.2.
1.3.7.2.3.2 Elisabeth de Roy is geboren in 1698, dochter van Jacob de Roy (zie 1.3.7.2.3) en Niet openbaar. Elisabeth is overleden op vrijdag 16 mei 1732 in Rotterdam, 33 of 34 jaar oud. Elisabeth trouwde, 19 of 20 jaar oud, in augustus 1718 met Abraham van der Bell, 20 jaar oud. Abraham is geboren op maandag 20 januari 1698 in Rotterdam. Abraham is overleden op zondag 22 april 1764 in Rotterdam, 66 jaar oud.
1.3.7.3 Justus Geesteranus is geboren op maandag 14 april 1631 in Loevestein, zoon van Arnoldus (Arnold) Geesteranus (zie 1.3.7) en Susanna (Susanna Pietersdr) van Oostdijk. Justus is overleden in 1671 in Alkmaar, 39 of 40 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 28 april 1671 in Alkmaar.
Notitie bij Justus: Bron NNBW Deel 8, Blz. 588:

GEESTERANUS (Justus), geb. op Loevestein omstr. 1628, overl. te Alkmaar in 1671.
Hij was de zoon van Arnoldus Geesteranus (dl. III, kol. 439-441) en Susanna van Oostdijk en werd remonstrantsch predikant te Zwammerdam in 1656, te Amersfoort in 1657/1658, te Alkmaar in 1662. Hij schreef anoniem: Op de afwijkinge van enige uit devergadering der Christenen, die om de remonstrantie van verdraagzaamheit remonstranten geheten worden, uit wereldse inzigten tot anderen, door N.N. bedien: des H. euang. in de gemeente der remonstranten tot Vre-landt [d.i. Alkmaar] (’s Grav. 1670). hij copieerde het verhaal van zijn vader, ‘tot gerieff van Dn. Brandt in haast aangeteikent’, van woord tot woord, en teekende zich: Justus Geesteranus van Loevestein. Ook worden twee brieven van hem bewaard d.d. 10 Nov. 1653 en 4 Maart 1656. Hij schreef een gedicht op den dood van J.A. Koenerding, zijn voorganger te Zwammerdam (dl. IV, kol. 891), dat door diens zoon werd uitgegeven in den bundel LandtLevens-Lof door J.K. (Amst. 1658).

Zie: de Bie en Loosjes, Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. III, 192 v.; Catalogus van handschr. op de bibl. der remonstr. geref. gem. te Rotterdam (Amst. 1869), no. 306, 1177 v.; L.D. Petit, Repertorium der verhand. en bijdr. in tijdschriften.... II (Leid. 1913), kol. 643, III (Leid. 1928), kol. 660; J.I. van Doorninck, Bibliotheek v. ned. anonymen en pseudonymen (’s Gravenh./Utr. [1870]), kol. 345; dez., Vermomde en naamlooze schrijvers (Leiden 1883), kol. 435; F. Kossmann in Het Boek 1923, blz. 120.

Knipscheer
Beroepen:
vanaf 1656     Remonstrants predikant te Zwammerdam    
van 04-09-1657 tot 1658     Predikant in Amersfoort    
vanaf 1662     Predikant in Alkmaar    
Functie:
vanaf 1655     Proponent te Zwammerdam    
Justus trouwde, 28 jaar oud, op zondag 23 november 1659 in Den Haag met Anna van Maarloop, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op donderdag 20 november 1659 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Justus en Anna: Justus en Anna testeerden te Alkmaar op 16 juli 1668
Anna is geboren omstreeks 1633, dochter van Niet openbaar.
Kinderen van Justus en Anna:
1 Arnoldus (Arnold) Geesteranus, geboren in 1660. Volgt 1.3.7.3.1.
2 Ida Catharina Geesteranus [1.3.7.3.2]. Zij is gedoopt op donderdag 23 maart 1662 in Amersfoort [bron: DTB Amersfoort inv. 2 Doopboek Remonstrantse Gemeente]. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Agnietje van Maarloop en Gerard (Gerrit) van Maarloop (geb. ±1633) [oom moederszijde]. Ida is overleden op woensdag 17 december 1727 in Amsterdam, 65 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23 december 1727 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Ida: Begraven in de Oude Kerk
Vermeld:
    Volmacht (Ida passeerde een volmacht voor notaris Schabaalje no. 618 op 27 juli 1723.)    
Testament:
10-05-1718     Aanpassing op het testament van 6 januari 1715 gepasseerd voor notaris Livinus Meijer te Amsterdam. Geëxecuteerd door notaris D. Walschaart te Amsterdam op 30 december 1727.    
3 Jan Geesteranus [1.3.7.3.3], geboren op zondag 2 september 1663 in Alkmaar. Jan is overleden in 1664 in Alkmaar, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 3 juni 1664 in Alkmaar.
4 Susanna Geesteranus [1.3.7.3.4]. Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1666 in Alkmaar. Susanna is overleden in 1695, 28 of 29 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 21 juli 1695 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Susanna: Begraven in de Oude Kerk
5 Jan Geesteranus [1.3.7.3.5]. Hij is gedoopt op zondag 23 september 1668 in Alkmaar. Jan is overleden in 1707, 38 of 39 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 23 maart 1707 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven in de Oude Kerk.
1.3.7.3.1 Arnoldus (Arnold) Geesteranus is geboren in 1660, zoon van Justus Geesteranus (zie 1.3.7.3) en Anna van Maarloop. Hij is gedoopt op donderdag 9 december 1660 in Amersfoort [bron: DTB Amersfoort inv. 2 Doopboek Remonstrantse Gemeente]. Bij de doop van Arnold waren de volgende getuigen aanwezig: Richarda (Rijkje) van Maarloop [tante moederszijde], Susanna Pietersdr van Oostdijk (1597-1661) [zie 1.3.7] [grootmoeder vaderszijde] en Gerard (Gerrit) van Maarloop (geb. ±1633) [oom moederszijde]. Arnold is overleden op zaterdag 20 februari 1723 in Amsterdam, 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 februari 1723 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Arnold: Begraven in de Oude Kerk
Adres:
    Keizersgracht, Amsterdam    
Arnold ging in ondertrouw, 41 of 42 jaar oud, op zaterdag 30 december 1702 in Amsterdam met Geertruid van Hulst, 37 of 38 jaar oud. Geertruid is geboren in 1664. Geertruid is overleden, 58 of 59 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 december 1723 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Geertruid: Begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam
Geertruid is weduwe van Wilhelmus van Stekelenburg (ovl. vóór 1702).
Adres:
    Beurssteeg, Amsterdam    
1.3.7.5 Margaretha Geesteranus is geboren op zondag 18 maart 1635 in Den Haag, dochter van Arnoldus (Arnold) Geesteranus (zie 1.3.7) en Susanna (Susanna Pietersdr) van Oostdijk. Margaretha is overleden op donderdag 13 maart 1698 in Den Haag, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Margaretha: Margaretha is in het zelfde graf begraven als haar eerste man Michiel van Ede.
Vermeld:
vanaf 1682         [bron: Kousenwinkel te Den Haag]
Margaretha:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 12 november 1656 in Loosduinen met Michiel van Ede, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 29 oktober 1656 in Loosduinen in ondertrouw zijn gegaan. Michiel is geboren op zondag 15 januari 1634 in Emmen. Michiel is overleden op woensdag 6 oktober 1666 in Den Haag, 32 jaar oud.
Beroep:
    Apotheker    
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 11 oktober 1674 in Wijk bij Duurstede met Johannes Sluyter, 25 jaar oud, nadat zij op zondag 23 september 1674 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren op zaterdag 13 maart 1649 in Neede, zoon van Tieleman Sluyter en Aaltje Hazebroek. Johannes is overleden op donderdag 3 februari 1684 in Batavia, 34 jaar oud.
Beroepen:
    Chirurgijn te Deventer    
van 09-05-1683 tot 03-02-1684     Opper-Chirurgijn, Oost-Indië    
Kinderen van Margaretha en Michiel:
1 Susanna van Ede [1.3.7.5.1]. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1657 in Den Haag. Susanna is overleden op maandag 27 mei 1680 in Deventer, 22 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 31 mei 1680 in Deventer.
Notitie bij overlijden van Susanna: Begraven in de Grote Kerk
2 Gerrit van Ede [1.3.7.5.2]. Hij is gedoopt in 1659 in Den Haag. Gerrit is overleden omstreeks 1659, ongeveer een jaar oud.
3 Arnold van Ede, gedoopt op maandag 31 mei 1660 in Den Haag. Volgt 1.3.7.5.3.
4 Stefania van Ede, gedoopt op woensdag 12 juli 1662 in Den Haag. Volgt 1.3.7.5.4.
5 Johanna van Ede [1.3.7.5.5], geboren op zondag 2 maart 1664 in Den Haag. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johanna Geesteranus (1637-1724) [zie 1.3.7.6] [tante moederszijde].
Kinderen van Margaretha en Johannes:
6 Alida Sluyter [1.3.7.5.6], geboren op donderdag 4 juli 1675.
7 Tieleman Sluyter [1.3.7.5.7], geboren op maandag 16 januari 1679.
1.3.7.5.3 Arnold van Ede, zoon van Michiel van Ede en Margaretha Geesteranus (zie 1.3.7.5). Hij is gedoopt op maandag 31 mei 1660 in Den Haag. Arnold is overleden vóór 1714, ten hoogste 54 jaar oud.
Beroep:
    Remonstrants predikant te Woerden, Alkmaar en Leiden    
Arnold begon een relatie met Niet openbaar.
1.3.7.5.4 Stefania van Ede, dochter van Michiel van Ede en Margaretha Geesteranus (zie 1.3.7.5). Zij is gedoopt op woensdag 12 juli 1662 in Den Haag. Stefania ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op zondag 16 januari 1684 in Den Haag met Pieter Houttuyn.
1.3.7.6 Johanna Geesteranus is geboren op woensdag 14 januari 1637 in Den Haag, dochter van Arnoldus (Arnold) Geesteranus (zie 1.3.7) en Susanna (Susanna Pietersdr) van Oostdijk. Johanna is overleden op donderdag 2 maart 1724, 87 jaar oud.
Getuige bij:
    doop Johanna van Ede (geb. 1664) [zie 1.3.7.5.5]     [tante moederszijde]    
Johanna:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1658 in Den Haag met Johan Steenhuyzen, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op zondag 10 november 1658 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Johan is geboren op zondag 16 maart 1631 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Johan: Geboortedatum kan ook 25 augustus 1632 zijn.
Johan is overleden vóór 1673, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
    Koopman in zijde en wollen laken.    
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1675 in Den Haag met Mattheus Sluyter, nadat zij op zondag 14 april 1675 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Mattheus is geboren in Neede. Mattheus is overleden vóór dinsdag 1 juli 1727.
Beroepen:
    Burgemeester van Arnhem    
    Rentmeester van ’t Loo en Dieren.    
1.3.8 Hendrik Geesteranus is geboren in 1602 in Gorinchem, zoon van Jodocus Hendrikszn. Geesteranus (zie 1.3) en Grietje Cornelisdr.. Hendrik is overleden in 1631, 28 of 29 jaar oud.
Beroepen:
    Predikant in Arkel en Reietveld bij Gorinchem.    
van 1626 tot 1629     Predikant te Doeveren en Genderen (ten noorden van Waalwijk)    
Opleiding:
van 24-09-1620 tot 06-09-1925     Staten College te Leiden, Philosophie    
Hendrik trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1627 in Gorinchem met Anna Heyndricks van Nispen, nadat zij op zondag 13 juni 1627 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren in Woudrichem, dochter van Niet openbaar. Anna trouwde later op dinsdag 3 augustus 1632 met Dirck Dirckszn. Praem (ovl. 1653).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 27-02-2017 17:52:56